xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษามรภ. สร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิศวกรสังคม เพื่อสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไป

วันนี้ (17 ก.ย.) พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิศวกรสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่ได้มีการประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ โดยมหาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย สู่การปฏิบัติ โดยได้อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิศวกรสังคมให้แก่กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายนนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้นำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน

ทั้งนี้ การสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม คือ การประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยนักศึกษา ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับหน้าที่ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้ว ยังเป็นการแสดงพลังนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคม ซึ่งจะมีคณาจารย์คณะต่างๆคอยให้คำแนะนำในลักษณะ coaching เพื่อสร้างทักษะวิศวกรสังคมให้นักศึกษา ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...