xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (21 ก.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในการสร้างผู้เรียนให้มีทรรศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

และในตอนบ่าย ได้รับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะต่างๆ ที่ได้นำความรู้ตามศาสตร์ที่เรียนลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง อันเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนมีใจรักในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยความเข้าใจในรากเหง้าวัฒนธรรม และเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน อาทิ การสร้างเครื่องสับย่อยผักตบชวาให้กับชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา ระบบบลูทูธ (Bluetooth) ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีเพื่อการท่องเที่ยววิถีใหม่ นวัตกรรมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก การแปรรูป และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนที่มีอาชีพเพาะเห็ด จนทำให้มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึงกิโลกรัมละ 300 บาท และการพัฒนากลยุทธ์ตลาดออนไลน์ให้กับชุมชนเครื่องจักสานเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
กำลังโหลดความคิดเห็น...