xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีตรวจเยี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (10 กันยายน 2563) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อฟื้นฟูผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สู่การปฏิบัติ

ในการนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าพัฒนาพื้นที่ 27 หมู่บ้าน ในด้านการรู้รักสามัคคีและนักษาไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน และด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน รวม 96 โครงการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ประจำปี 2563 อีกจำนวน 42 โครงการ ในพื้นที่ 78 หมู่บ้าน ซึ่งในขณะนี้ได้เข้าสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว 39 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างเข้าสำรวจอีก 39 หมู่บ้าน และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ร่วมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาจำนวน 1,600 คน เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมอภิปรายและขอคำแนะนำในการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ