xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทพื้นที่อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยภูมิ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน 39,864 คน ซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ ทำให้ปัจจุบัน ร้อยละ 95 ของจำนวนผู้ว่างงานจากผลกระทบสถานการณ์โควิดได้กลับสู่อาชีพแล้ว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ยังได้ดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 จำนวน 12 โครงการ 40 กิจกรรม ในพื้นที่ 83 หมู่บ้าน 467 โรงเรียน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

นอกจากนี้ องคมนตรียังได้บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณลักษณะบัณทิตราชภัฏในสถานการณ์ที่ท้าทาย ให้กับนักศึกษา จำนวน 1,500 คน และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...