xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมประกันวินาศภัยฯเผยปี58เบี้ยรับรวมโต1.90%แนะธุรกิจลดต้นทุนเน้นระบบดิจิทัล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สมาคมประกันวินาศภัยไทย เผยผลงานปี 2558 มีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวม 209,279 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.90 มองปี 2559 เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเต็มที่ แต่ธุรกิจประกันวินาศภัย ยังเติบโตต่อได้ คาดปี 59 โต ร้อยละ 2.2 เบี้ยประกันภัยรวม 213,945 ล้านบาท แนะผู้ประกอบการ ลดค่าใช้จ่าย ไม่ตัดราคา เน้นใช้ระบบดิจิทัลทั้งการรับประกันภัยและการเคลม

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) กล่าวว่า ในปี 2558 ธุรกิจประกันวินาศภัยต้องฝ่าฟันกับ ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของ ธุรกิจประกันวินาศภัยของปี 2558 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 209,279 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จำนวน 73,027 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.74 ประกอบด้วย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (3.21%) อุบัติเหตุส่วนบุคคล (6.45%) สุขภาพ (7.26%) และอากาศยาน พืชผลและอื่น ๆ (0.86%) จะเห็นได้ว่าการประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการขยายตัวที่ดีและน่าจะปน็ ตัวที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้อีกต่อไป ขณะที่การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จ านวน 5,343 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.74

ขณะที่การประกันอัคคีภัย มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จำนวน 10,485 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 5.21 สอดคล้องกับการ ลดลงของจำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในทุกประเภท ในปี 2558 การประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จำนวน 120,424 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.12 ปี 2558 มีปริมาณรถ ใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2558 จ านวน 2,772,296 คัน ลดลงร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ ปี 2558 ที่ลดลงร้อยละ 9 จำนวน 799,632 คัน

ทั้งนี้แม้ว่ายอดขายรถมีปริมาณลดลงแต่การประกันภัยรถยนต์ยังคงมีการแข่งขันสูง ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ขอให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงการบริหาร ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและราคาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม และให้ความสำคัญเรื่องของการบริการลูกค้ามากกว่าการแข่งขันด้าน ราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ แม้ว่าในปี 2558 ธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงมีอัตรา การเติบโตแต่ก็ยังมีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยทุกประเภทการรับประกันภัยรวมกัน ร้อยละ 50.14 ต่อปี หรือมีมูลค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 204,000,000 บาทต่อวัน

ด้านการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2558 สมาคมฯ โดย 7 บริษัทประกันภัยได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการประกันภัย ข้าวนาปีของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งผลการรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 นี้ มีเบี้ยประกันภัย จำนวนทั้งสิ้น 554,566,539.91 ล้านบาท พื้นที่รับประกันภัยจำนวนกว่า 1 ล้าน 5 แสนไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2559) จากผลการรับประกันภัยดังกล่าวถือว่ามีแนวโน้มที่ดีที่จะสามารถขับเคลื่อนการประกันภัย ประเภทนี้ต่อไปได้อีก ซึ่งในปี 2559 นี้มีบริษัทประกันภัยได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการประกันภัยข้าวนาปี จำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 15 บริษัท และกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 25 ล้านไร่

ขณะที่เศรษฐกิจไทยในปี 2559 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม ขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8-3.8) โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐและ ภาคเอกชนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่ง

อย่างไรก็ดี ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร ยังคงตกต่ำซึ่งยังเป็นข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งสิ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น