xs
sm
md
lg

บีทีเอสลุยกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน “BTSGIF” ตั้ง บลจ.บัวหลวงบริหารกองทุน

เผยแพร่:

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบีทีเอส อนุมัติให้มีการระดมทุนโดยจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนราง “กองทุนบีทีเอส โกรท” โดยจะลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายหมอชิต-อ่อนนุช และสะพานตากสิน-สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นระยะทาง 23.5 กิโลเมตร พร้อมนำเงินระดมทุนส่วนหนึ่งไปขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีชมพูอีกด้วย พร้อมตั้ง บลจ.บัวหลวงเป็นผู้จัดการกองทุน และมี บล.ภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดจ่อระดมทุนได้ในเร็วๆนี้

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BTS อนุมัติให้ BTS ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนซึ่งจะเข้าลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 ซึ่งคาดว่ามีมูลค่าประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท

โดยรายได้ค่าโดยสารสุทธิส่วนสำคัญ ประกอบด้วย รายได้ค่าโดยสารหักต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเติบโตของรายได้ค่าโดยสารสุทธิแล้ว กองทุนยังมีโอกาสเติบโตจากการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนใหม่ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในอนาคตที่ BTS หรือ BTSC เป็นผู้พัฒนา ตลอดจนจากการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF (BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund) อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต.อนุมัติการจัดตั้งและจัดการจะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป และจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF หากได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่คาดการณ์ไว้ จะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารสุทธิจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ที่มีรายได้เติบโตอย่างสม่ำเสมอจากอัตราการเติบโตของผู้โดยสารโดยเฉลี่ย 10.9% ต่อปีตลอด 13 ปีที่ผ่านมา และยังมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงสร้างเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนเพื่อการเติบโต นอกจากนั้นผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนนี้ ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในเงินปันผลที่จะได้รับจากกองทุนเป็นเวลาถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน”

สำหรับเงินสุทธิบางส่วนที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ BTS จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ตามแผนแม่บทของรัฐบาลที่จะลงทุนขยายระบบการขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มเติมอีกกว่า 10 เส้นทางเป็นระยะทางรวมประมาณ 508 กิโลเมตร ในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงภายในปี 2572 โดย BTS มีความประสงค์ที่จะลงทุนในเส้นทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงส่วนต่อขยายสายสีเขียวจากหมอชิตไปสะพานใหม่ และจากแบริ่งไปสมุทรปราการ สายสีชมพูจากแครายไปมีนบุรี และรถไฟฟ้าขนาดเบา (Light Rail Transit) จากบางนาไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ จะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับเส้นทางที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักซึ่งจะทำให้การเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเดินทางสัญจรในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ทั้งนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและมีบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น ที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ บริษัท Morgan Stanley & Co. International Plc. บริษัท UBS AG, Singapore Branch และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น joint international financial advisors, joint global-coordinators และ joint bookrunners ของการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...