xs
xsm
sm
md
lg

เอออน ฮิววิทเผยกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำ พร้อมประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2558

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เอออน ฮิววิท ประกาศรางวัลโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ชี้นายจ้างดีเด่นต่างเป็นผู้นำด้วยผลงานทางธุรกิจที่เหนือกว่า เผยสาระสำคัญของโครงการ เกณฑ์การคัดเลือก และกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำต่างๆ พร้อมการเรียนรู้จากผู้นำเบอร์หนึ่งขององค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้

บริษัทเอออน ฮิววิท ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้กลุ่ม Aon PLC (NYSE: AON) ได้ริเริ่มโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นครั้งแรกในเอเชียเมื่อปีพ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด และวิธีการในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจผ่านโปรแกรมการดูแลพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเฟ้นหาปัจจัยที่พนักงานมององค์กรเหล่านั้นเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค

โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นของบริษัทเอออน ฮิววิท เป็นการศึกษาองค์กรที่มีความครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จากการจัดสำรวจใน 12 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หลักการศึกษาวิจัยองค์กรต่างๆประกอบด้วยขั้นตอน และตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน โดยใช้สำรวจ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลกว่า 9 เดือนเพื่อให้ได้รายชื่อสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่มีความโดดเด่นอย่างแท้จริง
ความหมายของการเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นคือ1. องค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสามารถทุ่มเท ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ 2. องค์กรขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจผ่านโปรแกรมการดูแลพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และ3. องค์กรสามารถบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นความสำเร็จระยะยาวและการสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ

“สุดยอดนายจ้างดีเด่นมีผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับองค์กรทั่วไป เราพบว่าองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นในทุกประเทศที่ทำการสำรวจมีอัตราเพิ่มผลกำไรสูงกว่าตลาดเป็นอย่างมาก นี่ทำให้การเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาสำหรับส่วนบริหารงานบุคคลเท่านั้น แต่เป็นประเด็นที่มีผลกระทบกับธุรกิจอีกด้วย”เจเรมี แอนดรูลิส ซีอีโอบริษัทเอออน ฮิววิท ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอออน ฮิววิท กล่าว

องค์กรที่ได้เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นในประเทศไทยครั้งที่ 7 ปีพ.ศ. 2558 โดยรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2558 องค์กรที่ได้รับรางวัล Best of the Best ได้แก่ Advanced Contact Center Col, Ltd. รางวัล Best Employer Thailand 2015 มี 9 องค์กร ได้แก่ 1.Advanced Info Services PLC 2.American Express (Thai) Co., Ltd. 3.DHL Express International (Thailand) Ltd. 4.Marriott International, Thailand 5.McThai Co., Ltd. 6.Minor Group (Swensens, The Pizza Company, Sizzler) 7.Moccona (Thailand) Ltd. 8.Nu Skin Enterprises (Thailand) Ltd. และ9.The Siam Cement (Kaeng Khoi) Co., Ltd. รางวัล Special Recognition สำหรับ Best Employers for Commitment to Engagement ได้แก่ DHL Express และ Best Employers for Generation Y ได้แก่ The Pizza Company

โดยคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข จาก Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University กฤษณา ปานสุนทร จาก The Post Publishing Co., Ltd. (Bangkok Post newspaper) ศรัณยา เทียนถาวร จาก AIA สุรพันธ์ ปุสสเด็จ จาก CP All Co., Ltd. นภัส เปาโรหิตย์ จาก Standard Chartered Bank Co., Ltd. (Thailand)และดร.เอกพล ณ สงขลา จาก Thai Beverage Marketing Co., Ltd.
 
สำหรับประเด็นที่น่าสนใจจากการศึกษาโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นในปีนี้ คือ ประเด็นแรก ความท้าทายด้านธุรกิจและบุคลากร โดยองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นสามารถสามารถเติมตำแหน่งว่างด้วยคนภายในมากกว่าองค์กรทั่วไปและองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นมีอัตราการเติบโตของกำไรสูงกว่าองค์กรทั่วไป 10%

ประเด็นที่สอง ความผูกพันของพนักงาน โดยคะแนนความผูกพันของพนักงานที่อยู่ในองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น (87%) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยขององค์กรทั่วไปเป็นอย่างมาก (63%) นอกจากนี้ คะแนนความผูกพันของพนักงานเจนวาย (Gen Y) อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดอย่างเห็นได้ชัด (84%) และโดยทั่วไป มีเพียง 54% ของพนักงานเจนวายที่มองเห็นโอกาสการเติบโตด้านอาชีพในองค์กร

ประเด็นที่สาม ชื่อเสียงขององค์กรในฐานะนายจ้าง (Employer Branding) โดย 85% ขององค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของการดูแลพนักงาน หากแต่มีเพียง 12% ขององค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันระหว่างผู้นำสูงสุดและฝ่ายบุคคล นอกจากนี้ “ความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ” เป็นสิ่งที่องค์กรในประเทศไทยมากกว่าครึ่งหนึ่ง (52%) ให้ความสำคัญ เป็นอันดับแรกๆ อีกทั้ง 88% ของพนักงานในองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นเชื่อว่าองค์กรทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ เทียบกับ ค่าเฉลี่ย 55% สำหรับพนักงานในองค์กรอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และ88% ของพนักงานในองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นยินดีจะแนะนำองค์กรผู้อื่นให้มาสมัครทำงานด้วย เทียบกับค่าเฉลี่ย 66% ของพนักงานในองค์กรอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการ

ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอออน ฮิววิท ประเทศไทย เน้นว่า ประเด็นที่น่าสนใจจากการสำรวจคือมุมมองพนักงานต่อองค์กรในเรื่องการทำตามสิ่งที่ได้สัญญาไว้ เห็นได้ชัดว่าองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นนั้นปฏิบัติตามที่พูดและทำตามคำมั่นสัญญาได้อย่างชัดเจน เป็นการสร้างคุณค่าด้านภาพลักษณ์สำหรับนายจ้างในประเทศไทยในการดึงดูดและสร้างความผูกพันกับบุคลากร

ประเด็นที่สี่ ประสิทธิภาพความเป็นผู้นำ พบว่า ข้อแรก 83% ของสุดยอดนายจ้างดีเด่นมีโปรแกรมการสอนงาน (Mentoring Program) เพื่อการพัฒนาผู้นำในองค์กร เทียบกับค่าเฉลี่ย 62% ขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ข้อที่สอง 84% ของพนักงานในองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงให้คุณค่าความสำคัญในการดูแลพนักงาน เทียบกับ 58% ขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ข้อที่สาม 83% ของสุดยอดนายจ้างดีเด่นมีการจัดทำโปรแกรมสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ เทียบกับ 54% ขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

ประเด็นที่ห้า วัฒนธรรมภายในที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 75% ของสุดยอดนายจ้างดีเด่นมีการวัดระดับความผูกพันของทีมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ เทียบกับ 62% ขององค์กรที่เข้าร่วมการสำรวจ นอกจากนี้ พนักงานเพียง 54% รู้สึกว่าตนได้รับการยกย่องชมเชยที่เหมาะสมจากการทุ่มเทในการทำงาน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนและสวัสดิการ) เทียบกับพนักงาน 79% ขององค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น ขณะที่ 87% ของพนักงานในองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นเชื่อว่าองค์กรให้โอกาสทางด้านอาชีพที่ดีแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น เทียบกับ 64% ขององค์กรที่เข้าร่วมการสำรวจ
นอกจากการเฟ้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแล้ว การศึกษาครั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับการที่องค์กรจะพัฒนาไปสู่การเป็นนายจ้างดีเด่นอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรควรพิจารณา

ฐาณิญา กฤษฎาวรกุล ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นของเอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) กล่าวว่า สำหรับองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสุดยอดนายจ้างดีเด่น แต่มีความมุ่งมั่น อยากให้มองกระบวนการทั้งหมดเสมือนการเดินทาง เพราะการจะเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นนั้นไม่สามารถทำได้ชั่วข้ามคืน และเชื่อว่าทุกองค์กรมีโอกาสเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นได้ หากมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวางแผนการเดินทางอย่างเป็นระบบ

องค์กรที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น การค้นหามุมมองของพนักงานต่อองค์กร ปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรแบบใดที่พนักงานเห็นคุณค่าและอยากจะ “อยู่และทุ่มเท” เพื่อองค์กร นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นโอกาสในการเปรียบเทียบโปรแกรมการบริหารกับองค์กรคู่แข่งในตลาด องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับข้อมูลสำรวจตลาดล่าสุดของเอออน ฮิววิท และทราบถึงหลักปฏิบัติด้านบุคลากรที่ดีที่สุดและสร้างสรรค์ที่สุดจากองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น
กำลังโหลดความคิดเห็น