xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ฯ คืนโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร จำนวน 18 ราย ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประจวบคีรีขันธ์ - "สุรชัย" ประธานกรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านฟื้นฟูฯและคืนโฉนดให้สมาชิก กฟก. พร้อมทั้งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร จำนวน 18 ราย ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ รวม 26 แปลง เนื้อที่ 212 ไร่ 1 งาน 68.3 ตารางวา

วันนี้ (30 เม.ย.) ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหาร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและด้านอื่นๆ ในภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง(ภาคกลาง)

โดยมีนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในนามผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมบริหารกองทุนฯ คณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล แก้ไข ปรับปรุงและดำเนินการแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคกลาง ฯนส.นารี​ อุทัยทิพาวุฒิกร​ หน.สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร​สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ และเกษตรกรสมาชิก รวมจำนวน 365 คน ในพื้นที่ 26 จังหวัดภาคกลางเข้าร่วม นับเป็นเวทีที่ 3 ภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและด้านอื่นๆ ในภารกิจของสำนักงาน ตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง ให้สามารถบรรลุเป้าหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่กำหนด

รวมถึงเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำนักงาน และเสริมสร้างพัฒนาทักษะการดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนเกษตรกรร่วมกัน รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล แก้ไข ปรับปรุงและดำเนินการแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำนักงานกองทุนฯ ให้เป็นไปตามแผน และเสริมสร้าง พัฒนาทักษะการดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างพนักงานเจ้าหน้าระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ ต่อไป

ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนฯ มีองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับกองทุนฯ แล้ว จำนวน 56,107 องค์กร มีเกษตรกรสมาชิก จำนวน 5,719,220 ราย นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนฯ ยังให้การสนับสนุนโครงการและงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแก่องค์กรเกษตรกร ตั้งแต่ปี 2549-2566 แล้ว จำนวน 12,311 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,503,432,480 บาท โดยสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร จำนวน 9,558 องค์กร/โครงการ เป็นเงิน 407,857,364 บาท และให้เงินกู้ยืมเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จำนวน 2,753 โครงการ เป็นเงิน 1,095,575,116 บาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2567 มีองค์กรเกษตรกรที่แสดงความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการเงินกู้ยืมไว้กับสำนักงานสาขาทั้ง 77 จังหวัด รวมจำนวน 2,080 โครงการ เป็นเงิน 12,063,454,468 บาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 53,110 ราย โดยในเขตภาคกลาง มีจำนวน 172 แผน/โครงการ วงเงิน 1,603,710,595 บาท มีเกษตรกรเข้าร่วม 5,752 คน

โอกาสนี้ นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร จำนวน 18 ราย ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ รวม 26 แปลง เนื้อที่ 212 ไร่ 1 งาน 68.3 ตารางวา


กำลังโหลดความคิดเห็น