xs
xsm
sm
md
lg

"กฟก.ขอนแก่น" กลั่นกรองอุทธรณ์ จัดการหนี้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี 2565 ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนหนี้ และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ 2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยให้เกษตรกรที่มีหนี้ในระบบ และประสงค์ขึ้นทะเบียนหนี้ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานสาขาจังหวัดที่องค์การเกษตรกรนั้นตั้งอยู่


เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (26 มี.ค.) ที่ห้องประชุมแก่นขาม ชั้น 2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมยง แก้วสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟู โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งในระเบียบวาระที่ 5.2 นายสานิต เชิดโคกสี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เกี่ยวกับการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ด้วยองค์กรสหพันธ์เกษตรกรขอนแก่น องค์กรเกษตรกรได้ขอยื่นรายชื่อเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ตามมติ ครม. (กลุ่มเพิ่มเติม) สนง.กฟก.ขอนแก่นจะได้เสนอคณะอนุกรรมการ กฟก.พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี 2565 ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนหนี้ และการเพิกถอนทะเบียนหนี้พ.ศ.2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566
โดยให้เกษตรกรที่มีหนี้ในระบบ และประสงค์ขึ้นทะเบียนหนี้ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานสาขาจังหวัดที่องค์การเกษตรกรนั้นตั้งอยู่ ในวันและเวลาทำการ เมื่อคุณสมบัติของเกษตรกรและเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนหนี้ถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนอนุมัติการขึ้นทะเบียนหนี้โดยความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการจังหวัด

ซึ่งข้อเสนอพิจารณาเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรจำนวน 26 ราย 64 บัญชี ขอเสนอพิจารณาเห็นชอบรายที่เกษตรกรที่ยื่นคำขอ ขึ้นทะเบียนนี้เกษตรกร


กำลังโหลดความคิดเห็น