xs
xsm
sm
md
lg

เลขาธิการ กฟก.เตรียมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรทั้ง 4 ภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลขาธิการสำนักงาน กฟก.เตรียมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่กำหนดวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.เป็นวันเลือกตั้ง พร้อมรณรงค์ให้เกษตรกรสมาชิกกว่า 5.2 ล้านคน ออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

วันนี้ (8 พ.ย.) นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมและตรวจดูความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการเลือกตั้ง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งของจังหวัด อำเภอต่างๆ ทั้ง 4 ภาค ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เพื่อคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 20 คน แทนชุดเก่าที่หมดวาระไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566

โดยมีสัดส่วนผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยมีการเปิดรับสมัครไปแล้วระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 127 คน

ขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมดอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่การเลือกตั้ง การจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง การพิมพ์บัตรเลือกตั้ง การจัดหาบุคลากรประจำหน่วย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม

เลขาธิการ กฟก.กล่าวอีกว่า สำหรับผู้แทนเกษตรกร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเกษตรกรสมาชิกกว่า 5.2 ล้านคน เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่เกษตรกร เป็นตัวแทนในการเข้ามาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ยังมีอำนาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูอาชีพ กำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ ระเบียบการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ระเบียบการพิจารณาแผนและโครงการต่างๆ การติดตามและประเมินผล ระเบียบการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการ การใช้คืนเงินให้แก่กองทุน พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุน พร้อมให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและสำนักงาน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการกำหนดภาระผูกพันของกองทุน

“จะเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ มีความสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรกร และแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. เข้าคูหากาเบอร์เดียว โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/เขต หรือ กฟก.สาขาจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 08-0070-2334, 08-0070-2991 หรือเว็บไซต์ www.frdfund.org” เลขาธิการสำนักงาน กฟก.กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น