xs
xsm
sm
md
lg

เซียนหยอดเหรียญเฮ! ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศเปิดให้แทงได้แล้ววันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - เซียนหยอดเหรีญเฮ!! ผู้ว่าฯ ประกาศเปิดให้แทงได้แล้ววันนี้ ทั้งตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ และโรงภาพยนตร์ ด้วย

วันนี้ (2 มี.ค.) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1086/2564 เรื่อง เปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่า อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 63/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1.ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ โรงภาพยนตร์ สถานออกกำลังกายฟิตเนสที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตีมอลล์ และ 2.โต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเดิน พ.ศ.2548 กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 63/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วให้เปิดดำเนินการตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ โรงภาพยนตร์ และโต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ O-M-H-T-T และข้อปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancng และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายสถานประกอบการ/สถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...