xs
xsm
sm
md
lg

จ.ปทุมธานี สั่งปิด 'ปรีชาอินเตอร์ฟู้ด' 14 วัน หลังพบคลัสเตอร์ใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ลงนามในคำสั่งจังหวัดปทุมธานาที่ 2134/2564 เรื่องปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ได้แก่ โรงงาน อาคาร สำนักงาน และพื้นที่พักคนงานโดยรอบ สถานที่ประกอบการของบริษัท ปรีชาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด และสถานที่พักซากสัตว์ ใน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยระบุว่า

ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 1683/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ปิดสถานที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ และต่อมาได้มีคำสั่งฯ ที่ 1972/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่อนคลายให้เปิดสถานที่ตลาดดังกล่าวและอาคารพาณิชย์โดยรอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้ว นั้น

โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้นใหม่ในพื้นที่ เนื่องจากพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 15/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 จึงให้ปิดโรงงาน อาคาร สำนักงาน และพื้นที่พักคนงานโดยรอบ สถานที่ประกอบการของบริษัท ปรีชาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 416, 484 ซอยพหลโยธิน 127 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และสถานที่พักซากสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ 1/14 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 27 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเวลา 14 วัน และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าของกิจการหรือสถานที่ ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงดังกล่าว และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของคำสั่งจังหวัดปทุมธานี และมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื่อครบกำหนด 3 วัน หากได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสอบสวนโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดครบแล้ว และมีความพร้อมในการเปิดดำเนินการสามารถยื่นแผนการจัดการและมาตรการควบคุมโรคต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ เพื่อขอความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เปิดดำเนินการต่อไปได้

ผู้ใดฝ่าวืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในบรรดาประกาศและคำสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง