xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศเปิดได้แล้ว! ร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ห้ามเกินเที่ยงคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศอนุญาตผู้ประกอบการ้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดได้แล้ว แต่ห้ามเกินเที่ยงคืน มีผลวันนี้เป็นต้นไป

เวลา 18.00 น.วันนี้ (23 ก.พ.) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1008/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามอนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 555/2564 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

จังหวัดกาญจนบุรีจึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี 555/2564 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุม และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และฉบับที่ 18 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงโดยให้การเปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูง แต่ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบต่างๆ และตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดดังต่อไปนี้

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ รถเข็น หาบเร่ และแผงลอย ให้เปิดบริการโดยจัดที่นั่งรับประทานอาหารได้ แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น. สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สามารถเปิดบริการโดยให้มีการบริโภคในร้านได้ แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น.และให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมารา 30 วรรค 3(1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...