xs
xsm
sm
md
lg

โรงแรม-รีสอร์ตเฮ! ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศให้เปิดบริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - โรงแรม-รีสอร์ตเฮ! หลังผู้ว่าฯ กาญจน์ ประกาศให้เปิดบริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังควบคุมโควิด-19 ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนแล้วมีผู้ติด อาจสั่งปิดทั้งจังหวัด แถมเจอคุก-ปรับ

เย็นวันนี้ (10 ก.พ.) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 791/2564 เรื่อง เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ต รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

จากอนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 200/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ปิดโรงแรม และรีสอร์ต รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 487/2564 ลงวันที่ 20 ม.ค.64 เรื่อง มาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีมาตรการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการที่มีผู้มาพักแรม หรือเช่าที่พักโดยต่อเนื่องระยะยาวดำเนินการต่อไป ตามควรแก่การระงับการสูญเสียของกิจการนั้น

เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง และตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 200/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 แล้วให้เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ต รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

โดยผู้ประกอบกาจะต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing และการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ-หมอชนะอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลาย สถานประกอบการ สถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...