xs
xsm
sm
md
lg

อิหยังว่ะ! "หมอชาญชัย" เพิ่งย้ายกลับ รพ.ขอนแก่นไม่ถึงวัน ถูกโยกไปนั่ง รพ.ร้อยเอ็ด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - งงกันทั้งเมือง “หมอชาญชัย” เพิ่งกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับเข้าห้องทำงาน ผอ.รพ.ขอนแก่นได้ไม่ถึงวัน ถูกสั่งย้ายไปนั่ง ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด เริ่มปฏิบัติงาน 16 ต.ค.นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ่ายวันนี้ (9 ต.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นี้

รายละเอียดดังนี้ ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1047 12563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ น 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ที่ นร 0703/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2538 ที่ นร 1006/ 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ให้ย้ายข้าราชการ จำนวน 10 ราย วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563

โดยเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 1 ปรากฏชื่อ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีนางนาตยา มิลล์ ผอ.รพ.บึงกาฬ รับตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่นแทน


ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งดังกล่าวได้สร้างความงุนงงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นอย่างมาก เพราะในช่วงสายของวันเดียวกันนี้ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่างทำพิธีต้อนรับ นพ.ชาญชัยกลับคืนสู่ตำแหน่ง ผอ. หลังได้เคลื่อนไหวเรียกร้องให้คืนตำแหน่งดังกล่าวให้แก่หมอชาญชัย มานานหลายเดือนจนประสบความสำเร็จ ซึ่ง หมอชาญชัย เองได้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโรงพยาบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลกับการทำงานในฐานะผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่นอีกครั้ง


สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ปี 2563 ลงนามโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีทั้งสิ้น 10 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.นพ.กมล แซ่ปึง รองแพทย์ฯ รพ.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ แต่งตั้งเป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ 2.พญ.นาตยา มิลส์ ผอ.รพ.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ ย้ายเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น 3.นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น ย้ายเป็น ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด 4.นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ รองแพทย์ฯ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.นราธิวาส แต่งตั้งเป็น ผอ.รพ.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี 5.นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผอ.รพ.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี ย้ายเป็น ผอ.รพ.ตรัง สสจ.ตรัง 6.พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง สสจ.ตรัง ย้ายเป็น ผอ.รพ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี 7.นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สสจ.ตาก ย้ายเป็น ผอ.รพ.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย 8.พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผอ.รพ.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย ย้ายเป็นผอ.รพ.ลำพูน สสจ.ลำพูน 9.นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผอ.รพ.ลำพูน สสจ.ลำพูน ย้ายเป็นผอ.รพ.ลำปาง สสจ.ลำปาง และ 10.นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผอ.รพ.ลำปาง สสจ.ลำปาง ย้ายเป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สสจ.ตาก


สำหรับ นพ.ชาญชัย ก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 624/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 สั่งให้นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการระดับสูง โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มาปฏิบัติราชการที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสรารณสุข และตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1486/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 สั่งให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกหน้าที่หนึ่ง

เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน เพื่อให้การบริหารงาน และสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงเห็นควรให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล กลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ผู้ลงนามคำสั่ง นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...