xs
xsm
sm
md
lg

ว.ปกครองท้องถิ่นนำร่องใช้แพลตฟอร์ม CANVAS LMS สอนออนไลน์แห่งแรกของ ม.ขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - "วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น" นำร่องใช้งานแพลตฟอร์ม CANVAS LMS จัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหน่วยงานแรกของ ม.ขอนแก่น เผยเป็นระบบที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งผู้สอนและผู้เรียน รองรับสื่อการเรียนการสอนทั้งภาพ วิดีโอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน “CANVAS LMS” แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นำมาใช้เป็นหน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการจัดอบรมให้แก่คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายจัดการการศึกษาและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. กล่าวเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นวิทยากร


รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. กล่าวว่าในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดวิวัฒนาการและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อที่พัฒนาโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เรียกว่า การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning

ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เป็นระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตมาใช้กันอย่างกว้างขวาง

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากในชั้นเรียนแบบเดิมนักศึกษาและคณาจารย์มีความเสี่ยงที่จะได้รับและแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว


รศ.ดร.พีรสิทธิ์ ระบุว่า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการยกระดับการเรียนการสอนและส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาด้วยการเรียนรู้อัจฉริยะ (COLA Smart Lerning Initiative) เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล และสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ในวงกว้าง และรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต

ขณะที่ ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน วิทยากร กล่าวว่า สาระสำคัญของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เน้นไปที่หลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ การออกแบบชั้นเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม CANVAS


ซึ่งเป็นระบบที่ตอบสนองการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งผู้สอนและผู้เรียน รองรับสื่อการเรียนการสอนทั้งภาพ วิดีโอ หรือสื่อออนไลน์แบบดิจิทัลอื่นๆ การใช้งานเครื่องมือที่สำคัญต่างๆ สำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ

เช่น ระบบจัดการรายวิชา (Course Management System) ได้แก่ เครื่องมือช่วยสร้างรายวิชา จัดทำและนำเข้าเนื้อหาของรายวิชา จัดทำแหล่งค้นคว้าข้อมูลในรายวิชา กิจกรรมเสริมในรายวิชา ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน (User Management System) ได้แก่ ระบบบริหารการจัดการผู้เรียนในรายวิชา สามารถสร้างกลุ่มผู้เรียนตามการเข้าใช้งานได้หลายระดับ มีระบบตรวจสอบสมาชิกผู้ใช้งาน และการเก็บรายละเอียดข้อมูลผู้เรียน ระบบตรวจสอบกิจกรรมและติดตามประเมินผล (Test & Tracking Management System)

ได้แก่ เครื่องมือช่วยสร้างกิจกรรมแบบทดสอบ กิจกรรมการบ้าน และระบบทดสอบประเมินผลการเรียน และระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ (Communication Management System) เป็นส่วนส่งเสริมการเรียนให้มีการติดต่อสื่อสารกัน ทั้งระหว่างผู้สอน-ผู้สอน, ผู้สอน-ผู้เรียน, และผู้เรียน-ผู้เรียน ซึ่งมีทั้งรูปแบบ Online และ Offline


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...