xs
xsm
sm
md
lg

นิติศาสตร์ มข.ชูยุทธศาสตร์ 6 ด้าน มุ่งสู่โรงเรียนสอนกฎหมายผลิตบัณฑิตพร้อมรับใช้สังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี ม.ขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - รักษาการอธิการบดี มข. นำคณะผู้บริหารเยือนคณะนิติศาสตร์ พร้อมรับฟังแนวนโยบายบริหารองค์กร ด้านคณบดีร่ายยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายสร้างบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (25 พ.ค.) ที่ห้องบรรยาย 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์ เพื่อรับฟังนโยบาย การบริหารองค์กร

โดยมี ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ จากนั้นได้นำเยี่ยมชมส่วนต่างๆ


ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มข. ได้กล่าวเสนอแผนการบริหารงานของคณะ ผลงานความสำเร็จด้านต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทราบและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน รวมถึงประเด็นการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การผลิตบัณฑิต และความก้าวหน้าของบุคลากร

ผศ.กิตติบดี กล่าวถึงยุทธศาสตร์ 6 ด้านของคณะนิติศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์สู่การเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ได้แก่ 1.การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร์ 2.การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตในการต่อยอดการเรียนรู้ระดับก้าวหน้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา การเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และบูรณาการข้ามศาสตร์ 4.การสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อปลูกฝังกระบวนทัศน์ของนักนิติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายในยุคดิจิทัล

5.การสร้างพื้นที่ร่วมทางวิชาการ ในการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม และ 6.การสร้างระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.กิตติบดี ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะต่างๆ โดยเปิดหลักสูตรทางเลือกทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่บัณฑิตทั้ง 2 คณะ สร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมาย ความยุติธรรมทางสังคม และเป็นการปฏิรูประบบการเรียนการสอน และการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาชีพและกฎหมายควบคู่กัน

จากนั้นคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมตัวแทนฝ่ายบริหารได้นำคณะผู้บริหารสถาบันเยี่ยมชมห้องบรรยาย ซึ่งปรับปรุงจากห้องเรียนแบบเดิม สู่ห้องเรียนที่สามารถรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อผลักดันคณะสู่โรงเรียนสอนกฎหมาย สร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะรับใช้สังคม และพร้อมรับกับสถานการณ์โลกที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...