xs
xsm
sm
md
lg

จ.ราชบุรีลงนามบันทึกความร่วมมือ สืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ผ้าถิ่นไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชบุรี - จังหวัดราชบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “สืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดราชบุรี” ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันมีค่าของประเทศ

วันนี้ (17 ม.ค.) ที่ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดราชบุรี" โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการจัดทำโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และได้เชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ประธานกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง และสืบสานอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป อีกทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่กลุ่มสตรีในท้องที่ และสมาชิกของสมาคม

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เกิดการรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยสวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย และให้การสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทยจากภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน

การจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเด็นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงการบริหารร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...