xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่ AEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ระยอง - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสัมมนาโครงการสรุปผลการดำเนินการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ และการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

วันนี้ (8 ก.ย.) ที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ้ อ.เมืองระยอง นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการสรุปผลการดำเนินการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ และการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสถานประกอบการ และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดระยอง จำนวน 13 แห่ง

ทั้งนี้ นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปรับเป็น 300 บาททั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญเพราะค่าจ้างที่เหมาะสมจะมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงาน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเป็นตัวช่วยกระตุ้นการยกระดับอุตสาหกรรม และสร้างกำลังซื้อภายในประเทศ ในระยะสั้นนายจ้างที่พึ่งพาแรงงานซึ่งมีทักษะน้อย หรือไม่มีทักษะ และกลุ่ม SME ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอาจต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดทำ “โครงการสรุปผลการดำเนินการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ และการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)” ดังกล่าวขึ้น เพื่อดำเนินงานเชิงรุกในการเข้าถึงสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการ และพนักงานในสถานประกอบกิจการในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงาน และสามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดความสูญเสียในวงจรการผลิตได้อย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้าน นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภายในประเทศให้มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มแรงงานอายุระหว่าง 15-60 ปี มีประมาณ 39.6 ล้านคน แบ่งเป็นอยู่ในระบบการจ้างงาน 10 ล้านคน และนอกระบบการจ้างงานอีก 30 ล้านคน เช่น ผู้ประกอบการอิสระ เกษตรกร และผู้ประกอบการต่างๆ นี่คือภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สะท้อนให้เห็นว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น ทั้งแรงงานใหม่ แรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือประกอบอาชีพอิสระ 2.การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการทดสอบ รวมไปถึงการแข่งขันฝีมือแรงงานซึ่งเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม หรือวัดระดับฝีมือแรงงานทั้งในระดับภูมิภาค และนานาชาติ 3.ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรในองค์กร โดยร่วมมือกันเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แรงงาน และเศรษฐกิจของประเทศ และ 4.สร้างความมั่นคงให้แก่แรงงานนอกระบบ เพื่อที่จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคม และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น