xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.ภาค 7 เดินหน้าแก้ปัญหายานรก ดึงสื่อมวลชนท้องถิ่น 8 จังหวัดร่วมสัมมนาที่นครปฐม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายสุนทร วินัยบดี ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภ.7
ประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดึงสื่อมวลชนท้องถิ่น 8 จังหวัดเข้าร่วมสัมมนา ระว่างวันที่ 3-4 พ.ค.นี้ ที่นครปฐม และศึกษาดูงานการดำเนินงานที่เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี

วันนี้ (26 พ.ค.) นายสุนทร วินัยบดี ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภ.7 เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 (ป.ป.ส.ภ.7) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประสานการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดผลอย่างจริงจัง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานทุกด้านของรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ และถูกต้อง ตลอดจนเป็นการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อปรับเจตคติของสังคม เพื่อให้โอกาสผู้ที่เคยกระทำผิดกลับเข้าสู่สังคม การยอมรับผู้เสพคือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา และสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เกิดจิตสำนึกพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมาตรการ

ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภ.7 กล่าวอีกว่า การดำเนินงานจะส่งผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องผนึกกำลังจากหน่วยงานภาคีพันธมิตรของสังคม โดยสื่อมวลชนถือเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของภาคีได้เป็นอย่างดี และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง

ดังนั้น ทางสำนักงาน ป.ป.ส.ภ.7 จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์งานยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานยาเสพติด จึงจัดโครงการพัฒนาสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้น และเพื่อประสานความเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ยาเสพติด การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสามารถสื่อสารการทำงานของภาครัฐกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงกระชับความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด

จึงจัดโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น โดยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น และส่วนกลาง สถานีวิทยุในสังกัด สวท.ทั้ง 8 จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั้ง 8 จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภ.7 ผู้ร่วมสังเกตการณ์ และวิทยากรประมาณ 80 ท่าน ร่วมสัมมนาศึกษาดูงานในพื้นที่ ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส.และห้องยาเสพติดนิทรรศน์ สำนักงาน ป.ป.ส. และศึกษาดูงานการดำเนินงานที่เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
กำลังโหลดความคิดเห็น