xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม จัด “สวนผักฮักเมือง” ชวนคนปลูกผักอินทรีย์ในบ้าน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม จับมือหลายภาคส่วน ทำโครงการ “สวนผักฮักเมือง” รณรงค์ปลูกผักอินทรีย์ในบ้านและชุมชนเพื่อบริโภค ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จุดประกายผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

น.ส.ลักขณา ศรีหงส์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มรักษ์ล้านนา สถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการ “สวนผักฮักเมือง” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมเรื่องการปลูกผักอินทรีย์ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เมือง ส่งเสริมและขยายผลโดยการเชื่อมโยงการทำงานกับภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Eco-town) โดยพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอสันทราย และอำเภอสันกำแพง

สำหรับแผนงานโครงการ ประกอบด้วย การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านล้านนา การประกวดสวนผักอินทรีย์ การสนับสนุนโครงการปลูกสวนผักอินทรีย์ระดับครอบครัว และระดับที่เป็นโครงการขนาดเล็ก เป็นต้น โดยการประกวดสวนผักอินทรีย์ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “เขียว โชว์ พราว” เป็นการเปิดโอกาสให้ส่งภาพถ่ายสวนผักอินทรีย์ที่ปลูกในบริเวณที่พักอาศัย บ้าน ร้านค้า ชุมชน ที่ทำงานหรือหน่วยงานต่างๆจำนวน 5 ภาพ พร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปลูกผักอินทรีย์เพื่อกินเอง ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้

ขณะที่โครงการปลูกสวนผักอินทรีย์ระดับครอบครัว และระดับที่เป็นโครงการขนาดเล็กนั้น เป็นโครงการที่มุ่งหวังจะส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่บ้านและชุมชน โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่มีอาชีพเกษตรกร และอยู่ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ “สวนผักฮักเมือง” ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน ระหว่างเดือนพ.ค.57 ถึงก.พ.58 ได้รับการสนับสนุนทุนด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่โครงการ “สวนผักฮักเมือง” 77/1 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือสอบถามได้ที่โทร. 081-468-5597

ทั้งนี้ เครือข่ายเขียว สวย หอม เป็นการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวของเมืองเชียงใหม่ ต้องการเห็นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีการทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสำรวจและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่คูเมืองเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดการตื่นตัวมากขึ้นตามลำดับ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น