xs
xsm
sm
md
lg

สร้างสรรค์สังคมสูงวัย! หอการค้าไทยจับมือกระทรวงแรงงาน จัด “60+ Job Fair” เปิดโอกาสผู้สูงอายุสร้างคุณค่า-ความภาคภูมิ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดตลาดงานผู้สูงอายุ “60+ Job Fair” ครั้งแรก ณ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสมัครงานกับบริษัทชั้นนำ 15 แห่งโดยตรงกว่า 600 อัตรา ส่งเสริมการสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย


ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุร้อยละ 10 ของประชากรรวม และจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ คาดว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือมีประชากรสูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรรวม และในปี พ.ศ. 2578 จะมีประชากรสูงอายุร้อยละ 30 ของประชากรรวม ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society)

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมและขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)


ในการจัดงาน “ตลาดงานผู้สูงอายุ (60+Job Fair)” เป็นการร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด้วยรูปแบบประชารัฐ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงทางรายได้ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจแก่ผู้สูงอายุ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว รวมทั้งเป็นการเพิ่มบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ


สำหรับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะภาคเอกชนตระหนักในความสำคัญของการรับผิดชอบที่มีต่อสังคม จึงกำหนดให้การพัฒนาสังคมเป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งขององค์กร ที่ดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้เกิดความเสมอภาคทางด้านโอกาส และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

การที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จึงเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการส่งเสริมและขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เป็นการขยายหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ

ภายในตลาดงานผู้สูงอายุ 60+Job Fair มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย โซนรับสมัครงาน จากบริษัทชั้นนำ 15 ราย อาทิเทสโก้ โลตัส, เอส แอนด์ พี, เคเอฟซี, อินเด็กซ์ , โฮมโปร , เดอะมอลล์กรุ๊ป , ฟู้ดแพชชั่น , ไทยรุ่งกรุ๊ป , พีซีเอส เป็นต้น มีตำแหน่งงานรวมกันกว่า 600 อัตรา โซนอาชีพอิสระ สอนทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น โมบายใบไม้จากผักตบชวา, สร้อยคอจากคริสตัล, กระเป๋าพวงกุญแจจากผ้า, กล่องทิชชูจากผ้าไทย, ศิลปะการปักริบบิ้นกระเป๋ากระจูด ฯลฯ และโซนบริการ จากกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กรมการจัดหางาน และประกันสังคม มาตรา 40 รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้สูงอายุ


สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ในฐานะที่เทสโก้ โลตัส เป็นสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย และเป็นภาคีที่ช่วยขับเคลื่อนการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับบริษัทชั้นนำทั้ง 15 บริษัท และสมัครงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล

เทสโก้ โลตัส เป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมออกบูธรับสมัครงานในโครงการ “60 ยังแจ๋ว” ปัจจุบันมีผู้สูงอายุเกือบ 800 คนทำงานในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ และพร้อมที่จะรองรับผู้สูงอายุเพิ่มอีก ตามนโยบายสร้างบุคลากรที่มีความยืดหยุ่น พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต