xs
xsm
sm
md
lg

สร้างงานให้คนพิการ ธุรกิจได้ Win 3 ต่อ/ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การสัมมนาใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของคนพิการ หรือ “Workability Asia Conference” เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา นับเป็นปรากฏการณ์ที่มีความหมายมาก
เพราะเป็นการผนึกกำลังของภาครัฐคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป และ Workability Thailand (WTH) รวมทั้งเครือขายองค์กรกลุ่มภาคธุรกิจชั้นนํา

นับเป็นครั้งแรกของเอเชียในการขับเคลื่อนความร่วมมือเอกชนในมิติการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจด้วยการบริหารจัดการเพื่อคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
พิธีเปิดงานโดย (1) นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (2) ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และมีสุนทรพจน์จากประธาน (3) Mr.Patrick Maher Workability International (4) Mr.Katsunori Fujii ประธาน Workability Asia (5) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคม และโดยเฉพาะ (6) Ms.Kelly Vincent สมาชิกรัฐสภาสาวผู้มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกของ the South Australian Legislative Council เธอได้กล่าวปาฐกถาสร้างแรงบันดาลใจในฐานะต้นแบบคนพิการผู้มากด้วยความสามารถและได้รับความยอมรับจากสังคม
รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิชาการ 23 ฉบับจาก 14 ประเทศทั่วโลก และได้รับเกียรติจาก วิทยากร ชั้นนำกว่า 25 คนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน โดยมียอดผู้เข้าร่วมงานกว่า 485 คน กว่า 185 องค์กร จากกว่า 18 ประเทศ และบูธนิทรรศการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ SE กว่า 28 องค์กร
เพื่อส่งเสริมการสร้างงานให้คนพิการ กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับ 6 สถาบันภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ หลักการ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม” (Declaration of Welcome Disability)
เป็นการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคนพิการและร่วมสร้างความตระหนักต่อคนที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและชุมชน โดยรณรงค์ให้สถานประกอบการติดสัญลักษณ์แสดงการต้อนรับผู้พิการWelcome Disability Mark หรือ Well-D Mark ซึ่งไทยเป็นประเทศนําร่องในการส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Well-D Mark ในกลุ่มประเทศสมาชิก Workability Asia โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสนับสนุนและขยายผลอย่างต่อเนื่อง
เปิดตัวเครื่องหมายต้อนรับคนพิการโดยการสร้างความตระหนักให้ลูกค้าและสังคมภายนอกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านตราสัญลักษณ์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D ซึ่งเปิดตัวในงานนี้
ทั้งนี้ มี 14 องค์กรนําร่อง ร่วมประกาศเจตนารมณ์หนุนโครงการนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), เมืองพัทยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จํากัด, กลุ่มบริษัทไมเนอร์, เทสโก้โลตัส, บริษัท เอฟ ดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เอเชีย พรีซิซั่น จํากัด (มหาชน)

นี่เป็นการสร้างค่านิยมใหม่ด้วยแนวคิด “คนพิการจากภาระให้เป็นพลัง” โดยการประกาศหลักการ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจ สร้างสรรค์สังคม” ใน 4 ประการคือ 1. การส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเพื่อคนทั้งมวล (Cultivating Inclusion) 2. การส่งเสริมนโยบายการเข้าถึงของคนพิการ (Promoting Accessibility Policy) 3. การส่งเสริมการสร้างพันธมิตร (Creating Inclusive Partnership) ๔. การส่งเสริมการสร้างงานคนพิการ (Empowering Competitive Employment & Social Entrepreneurship)

คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีองค์กรภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมการรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสังคมผ่านตราสัญลักษณ์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D กว่า 100 องค์กร
อีกประเด็นสําคัญ คือการเปิดตัวสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย (Workability Thailand) เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ มุ่งสร้างสรรค์การพัฒนาศักยภาพและการสร้างงานคนพิการ นําร่องโดย ๘ องค์กรสําคัญ ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จํากัด, บริษัท สยามนิชชิน จํากัด, บริษัท ไอแอล โซลูชั่น จํากัด, มูลนิธิ วิถีชีวิตอิสระคนพิการ, บริษัท เคียงบ่าเคียงไหล่ จํากัด, บริษัท ฐานการ์เมทน์ จํากัด และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป
เปิดตัวสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย (Workability Thailand)
วิสัยทัศน์ก็คือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการดําเนินงาน
พันธกิจที่สําคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การรณรงค์สร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นของสังคม (Awareness& Advocacy) 2) การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงพลังความร่วมมือของเครือข่าย (Collaboration & Networking) 3) การพัฒนาตลาดและสร้างโอกาสธุรกิจเพื่อคนพิการ (Business Opportunity) 4) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน (Capacity Building&Support)
Workability Thailand 3 กลยุทธ์สําคัญในการสร้างงานคนพิการเพื่อสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจคือ 1. แนวทางส่งเสริมและปรับกระบวนการจ้างงานที่เหมาะสมกับคนพิการ (Customization Employment) 2. ส่งเสริมรูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนเพื่อสร้างงานโดยผ่านกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (Corporate Social Enterprise) 3. การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนคนพิการสู่การมีงานทําอย่างมีประสิทธิภาพ (Assistive Technology Communication)
ตัวแทนขององค์กรที่เข้าร่วมงาน Workability ASIA Conference2015 ณ โรงแรม Hilton พัทยา  (ยืน จากซ้ายไปขวา) 1. Ms.Akiie Ninomiya ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก 2. นางจิณฑาทิพ ศิลโสภิต กรรมการWorkability Thailand 3. นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 4. ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการ ข่าว Green Innovation & CSR เครือผู้จัดการ 5. รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ กรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย 6. น.ส.ประภาศรี ทองคำ เลขานุการ หอการค้าไทย 7. นางอรสุดา ไชยโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล หอการค้าไทย 8. น.ส.สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการWorkability Thailand (นั่ง) 9. นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ประธานสมาคมWorkability Thailand 10. น.ส.นงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ข้อคิด...
แม้โดยทั่วไปคนมักมองผู้พิการว่าน่าสงสารน่าเห็นใจไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องหรือสูญเสียอวัยวะส่วนใดจะเนื่องจากโรคภัยหรืออุบัติเหตุก็ตาม
แต่คนพิการเองก็ไม่อยากถูกมองว่าเป็น ภาระ (Liability) เครือข่ายเพื่อคนพิการจึงเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนค่านิยามให้มองคนพิการว่าเป็น “สินทรัพย์” (Asset) ได้ หากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในทางที่ดี ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีปัจจัยเอื้อทั้งแนวคิดและบทบาทภาครัฐและเอกชนสอดคล้องกัน

การเกิดเครือข่ายWorkability Thailand (WTH) ที่มุ่งชูโมเดล “กิจการเพื่อสังคม” (Social Enterprise)เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของคนพิการด้วยการสร้างงานที่มีคุณค่า และพร้อมเป็นองค์กรตัวกลางในการเชื่อมโยงภาคเอกชนร่วมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในลักษณะการซื้อสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (B2B หรือ Business to Business)
ผลลัทธ์จึงไม่ใช่แค่ Win-Win แต่จะได้ 3 Win ทีเดียว
Winที่ 1 จะสร้างประโยชน์ให้กับภาคเอกชนมากกว่ารูปแบบการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ตามกำหนด) ด้วยการได้สินค้าบริการกลับไปยังองค์กร
Winที่ 2 เป็นการใช้งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมสังคม (CSR) ขององค์กรมาพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจและการบริหารจัดการขององค์กรคน พิการหรือองค์กรเพื่อคนพิการในการก้าวสู่รูปแบบกิจการเพื่อสังคมความยั่งยืนทางการเงิน
Winที่ 3 อีกทั้งสนองนโยบายรัฐตามมาตรา ๓๕ ในการสร้างงานให้คนพิการโดยตรงตามความต้องการที่เหมาะสมและขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงสถานประกอบการอีกด้วย
กลยุทธ์นี้จึงเชื่อมโยงบทบาทเอกชนในการและให้เครื่องหมาย Well-D Mark เป็นที่ยอมรับไปพร้อมกับการสร้างโมเดล SE เพื่อคนพิการที่หลากหลายโดยหวังใช้เทคโนโลยี ระบบการขายออนไลน์ (Digital Market Place) เข้าเสริม เพื่อสร้างโอกาสการเจาะตลาดผู้ซื้อรายย่อย และสร้างความตระหนักสต่อสังคมไทยต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...