xs
xsm
sm
md
lg

ความรู้และคุณธรรม : คุณสมบัติที่นักการเมืองต้องมี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: สามารถ มังสังขึ้นชื่อว่านักการเมือง ไม่ว่าในระบอบประชาธิปไตยหรือเผด็จการ คือผู้ที่สมัครใจเข้ามารับใช้ประเทศชาติและประชาชน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถในทางวิชาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม แต่ที่สำคัญเหนืออื่นใด จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมกำกับการใช้ความรู้ ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน เพื่อจะนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความรุ่งเรืองได้ ทั้งในด้านวัตถุ และในด้านจิตใจ

แต่เท่าที่ผ่านมา นักการเมืองไทย ทั้งในระบอบประชาธิปไตย และเผด็จการส่วนหนึ่ง และอาจเป็นส่วนใหญ่ด้วย ทั้งที่มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีความรู้ ความสามารถ ขาดคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งนักการเมืองจะต้องมี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ และความจงรักภักดีต่อแผ่นดินเกิด และสถาบันหลักของประเทศ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยมายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้จะเห็นได้จากการทุจริต คอร์รัปชัน การหมิ่นสถาบันเบื้องสูง และการใช้อำนาจไม่เป็นธรรม ทั้งกับประชาชน และนักการเมืองคู่แข่ง

อะไรคือเหตุให้นักการเมือง ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ ทั้งมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ก่อนที่จะตอบปัญหานี้ ผู้เขียนใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านย้อนไปดูความเป็นมาของการเมืองไทย ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 มาจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 89 ปีกว่า ก็จะพบว่าการเมืองไทยได้ผ่านการปกครองทั้งในระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการสลับกันหลายครั้งหลายหน แต่ไม่เคยปรากฏว่าระบบใดทำให้ประเทศชาติ และประชาชนได้รับสิ่งที่ต้องการคือ ความอยู่ดี กินดี มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นธรรมทางสังคม เฉกเช่นประเทศที่เจริญแล้วได้รับ และที่เป็นเช่นนี้อนุมานได้จากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ประชาชนได้รับการศึกษา และการอบรมอย่างถูกต้องและทั่วถึง ทั้งในด้านวิชาการ อันจำเป็นต่อการดำรงชีพ และในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นกติกาทางสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

2. เมื่อผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมีลักษณะตามข้อ 1 นักการเมืองส่วนหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสังคมเช่นนี้ ก็ได้รับอิทธิพลจากสังคมที่ว่านี้ จึงไม่มีอะไรจะเป็นแบบอย่างในทางที่ดีขึ้น

3. โดยสรุปนักการเมือง ซึ่งมาจากสังคมที่ไม่มีความพร้อม จะเป็นผู้นำนี่เองที่ทำให้นักการเมืองไทยไม่พัฒนาตนเอง และระบบการเมืองเท่าที่ควรจะเป็น

ดังนั้น ทางแก้ไขจะต้องแก้ด้วยการให้การศึกษา และการอบรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน เพื่อยกระดับความรู้ และจิตสำนึกให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความจริงทางด้านวัตถุ ถ้าทำได้เชื่อได้ว่าการเมืองไทยจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแน่นอน


กำลังโหลดความคิดเห็น