xs
xsm
sm
md
lg

โพลส.อ.ท.ชี้รัฐต้องฉีดวัคซีน70% ก่อนเดินหน้าเปิดประเทศ120วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360- ส.อ.ท.เปิดผลสำรวจความเห็น CEO ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตฯและ75 สภาฯจังหวัดถึงการเตรียมพร้อมเปิดประเทศใน 120 วัน ส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติควรเปิดเมื่อมีการควบคุมโควิด-19ระบาดได้และจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ส่วนปัจจัยที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเปิดประเทศอันดับแรกเห็นว่ารัฐควรจัดหาวัคซีนคุณภาพและเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากรทั้งประเทศ โดยรูปแบบการเปิดประเทศที่ เหมาะสมส่วนใหญ่ให้ทยอยเปิดเป็นบางพื้นที่ตามความพร้อมของจังหวัด

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 7 ในเดือนมิถุนายน 2564 ภายใต้หัวข้อ “120 วัน เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ” ว่า จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 201 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 75 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ มองว่า การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ควรเปิดเมื่อสถานการณ์มีความพร้อมโดยที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็น 56.7% รองลงมา เห็นด้วยกับเป้าหมายในการเปิดประเทศ ภายใน 120 วัน คิดเป็น 31.3% และมองว่ายังไม่ควรเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะ 3 – 4 เดือนนี้ คิดเป็น 9.5% ส่วนความเห็นที่ต้องการให้เร่งเปิดประเทศให้เร็วกว่าเป้าหมายมีเพียง 2.5%

ปัจจัยสำคัญที่ภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประเทศพบว่าอันดับแรกคือ การจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพเพียงพอ และการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากรทั้งประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คิดเป็น 93% รองลงมา เป็นการกำหนดแผนงานที่ชัดเจน มีระบบการประเมินสถานการณ์ และการสื่อสารที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 74.6 % และการเตรียมการในส่วนของมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยว เช่น วัคซีนพาสปอร์ต ใบรับรองแพทย์ Fit To Fly เป็นต้น คิดเป็น72.6% โดยรูปแบบการเปิดประเทศที่ผู้บริหาร ส.อ.ท. มองว่าเหมาะสมนั้น ได้แก่ การทยอยเปิดเป็นบางพื้นที่ตามความพร้อมของจังหวัด คิดเป็น 59.2 %รองลงมา การเปิดเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว (Sealed Routes) เช่น Phuket Sandbox 34.8 % และลำดับสุดท้ายเป็นการเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ 6%

สำหรับมาตรการกำกับดูแลที่ภาครัฐควรดำเนินการหลังเปิดประเทศนั้น พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ การประเมินศักยภาพพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว การจำกัดพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยว และการเดินทางข้ามจังหวัด คิดเป็น 74.1% รองลงมา การพัฒนาระบบติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 72.1% และการบริหารงานแบบ One Stop Service รวมถึง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ 67.2 %

นอกจากนี้ FTI Poll ยังถามไปถึงกรณีที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ หลังจากการเปิดประเทศ ภาครัฐควรเตรียมแผนสำรองในการรับมือไว้อย่างไรพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้เตรียมความพร้อมของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สถานที่กักตัวทางเลือก และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ 83.1 % รองลงมา การนำเข้าวัคซีนที่รองรับเชื้อกลายพันธุ์ และเร่งพัฒนาวัคซีนที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 71.6% ฯลฯ ขณะที่ประเด็นความร่วมมือเอกชนที่จะสนับสนุนเปิดประเทศ 81.1% คือพร้อมสนับสนับสนุนวัคซีนทางเลือกให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ ฯลฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...