xs
xsm
sm
md
lg

STECO Library แหล่งรวม e-book สำหรับองค์กรยุคใหม่

เผยแพร่:   โดย: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO)ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันองค์กรเป็นเป้าหมายที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญ การออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้องค์กรสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งเน้นการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการแข่งขันองค์กร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน นำไปสู่การพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ หัวหน้าศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) พร้อมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารและการจัดการจึงได้ร่วมกันจัดทำ e-book สำหรับองค์กรยุคใหม่ และเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้แนวคิดอันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารและจัดการองค์กรยุคใหม่ ซึ่ง STECOพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินงานที่ว่า “ความสำเร็จของคุณ คือ ความมุ่งมั่นของเรา” ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด e-book ฟรีได้ที่ https://steco.kmutt.ac.th/knowledge/1454

STECO Library แหล่งความรู้ดีๆ อ่านฟรี มีสาระ

1. 7 Mindsets การจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ

กรอบความคิด หรือ Mindset ที่สำคัญ 7 ประการเพื่อจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ โดยหวังว่าองค์กรและผู้ประกอบการต่างๆ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการรับมือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไป และเตรียมความพร้อมในการอยู่รอดและเติบโตต่อไปในอนาคตอีกด้วย

2. ภาวะผู้นำในสภาวะวิกฤติ
การเป็นผู้นำในภาวะปกตินั้นไม่ได้ง่ายนักอยู่แล้ว ยิ่งในภาวะวิกฤติ ผู้บริหารหรือหัวหน้ายิ่งพบกับความยากลำบากในการรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกองค์กรและปัจจัยภายในองค์กร ทำให้ผู้นำต้องดึงศักยภาพและใช้กลยุทธ์ วิธีการที่มีประสิทธิผลมาใช้เพื่อนำพาองค์กรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้

3. กลยุทธ์การจัดการปรกติใหม่ในองค์กร
หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 องค์กรมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “ปรกติใหม่ (New Normal)” การเปลี่ยนผ่านแต่ละครั้งย่อมมีประเด็นให้ต้องคิดและตัดสินใจเพราะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ทรัพยากร และความยั่งยืนขององค์กรต่อไป ในครั้งนี้ก็เช่นกัน ยังมีโจทย์อีกหลายประการที่องค์กรจะต้อง “เลือก” และ “ตัดสินใจ” ว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร และจะทำให้รอยต่อของการเปลี่ยนแปลงมีความลื่นไหลได้อย่างไร


4. Project Management ทักษะความจำเป็นสำหรับผู้นำในอนาคต
หลายทศวรรษที่ผ่านมา มีการนำแนวคิดการบริหารโครงการ หรือ Project Management มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในความสำเร็จของงานโครงการหลายวงการ ปัจจุบันก็มีการใช้หลักการการบริหารโครงการอย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่างๆ เกือบทุกองค์กร โดยผู้ใช้งานไม่เพียงแต่จะได้ประโยชน์เฉพาะในภาวะปกติ แม้กระทั่งในช่วงสภาวะวิกฤติยังสามารถนำมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5. พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยความฉลาดเชิงกลยุทธ์
“ทุกวิกฤติมีโอกาส” เช่นเดียวกับวิกฤติโควิด-19 ซึ่งได้ให้บทเรียนมากมายแก่มนุษยชาติ ท่ามกลางความโกลาหล ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสไว้อย่างมากมาย หลายธุรกิจแม้จะได้รับผลกระทบแต่เมื่อพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่าวิกฤติกลับมีข้อดีอย่างมากเช่นกัน ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ให้กลับมาทบทวน ตั้งสติและตั้งหลักใหม่ที่จะเติบโตอย่างก้าวหน้าใน “โลกยุคใหม่” ทั้งนี้ ต้องสามารถนำข้อดีหรือโอกาสเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์และสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเองผ่านการกำหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้อง

6.การบริหารทรัพยากรบุคคลในความปรกติใหม่
ทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ในช่วงสภาวะวิกฤติจนกระทั่งผ่านพ้นวิกฤติเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างในสังคมที่เรียกว่า ความปรกติใหม่ (New Normal) เช่น Work at Home การใช้ชีวิตบนสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การทำงานในรูปแบบการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง แต่ยังคงความสามารถทางการแข่งขันเท่าเดิมหรือยกระดับความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของช่องทางออนไลน์

นอกเหนือจาก e-book ที่เป็นแหล่งความรู้ดีๆ ยังมีกิจกรรม STECO Online Forum จะกำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 หัวข้อ "5G กับโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ" โดย คุณวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 63 เวลา 14.00 - 15.00 น. ผ่าน FB Live: STECOKMUTT ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/WAcZ7fNqmHoutJtW9 สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน หรือต้องการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อพัฒนางานและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กรทั้งรูปแบบของ Public training และ In house training โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานจากภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน การพัฒนากระบวนการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุน เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://steco.kmutt.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-470-9644, 090-416-0789 หรือ e-mail: steco.edu@mail.kmutt.ac.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...