xs
xsm
sm
md
lg

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร GCL Modern Logistics Management

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร GCL Modern Logistics Management ภายใต้โครงการ Logistics Academy

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร GCL Modern Logistics Management โดยมีการนำเสนอ Transformation projects ของผู้เข้ารับการอบรมต่อคุณอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้อง Executive Lounge ชั้น 6 อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2557 ภายใต้โครงการ Logistics Academy ซึ่งในปี 2562 หลักสูตร GCL Modern Logistics Management ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด โดย ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน เพื่อให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมสามารถบูรณาการความรู้และนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย อำนวยการหลักสูตรโดย ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร โ

ดยการอบรมใช้ระยะเวลา 20 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากหลากหลายสาขา มีรูปแบบการดำเนินงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ อาทิเช่น การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการนวัตกรรม Data Analytics และทักษะที่จำเป็นต่อนักบริหารยุคใหม่ อาทิเช่น ภาวะผู้นำ การสื่อสาร อีกทั้งมีกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม Coaching กิจกรรมสานสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน และการทำ Transformation projects เพื่อบูรณาการความรู้ตลอดทั้งหลักสูตรในการพัฒนาโครงการที่จะต่อยอดธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์และผู้บริหาร ซึ่งได้สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร อีกทั้งโครงการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร โดยมีผู้บริหารระดับกลางเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 28 คน

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการ STECO Executive Education เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการ Upskill และ Reskill ให้กับคนทำงาน ให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการเฉพาะทางที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันปัจจุบัน มีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล ซึ่งหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาบุคลากรให้รองรับการบริหารองค์กรในอนาคต เน้นการสร้างความเข้าใจถึงหลักการ กรณีศึกษา แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากโจทย์จริงในการทำงาน อีกทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักบริหารจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายอุตสาหกรรม ดำเนินการสอนโดยทีมคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานภาคอุตสาหกรรมและเคยเป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณอภิรดี โทร. 098-272-3743 และ คุณณภาวรรณ โทร. 091-480-2328 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://steco.kmutt.ac.th/executive-education-programs
กำลังโหลดความคิดเห็น