xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

เงินกู้สู้โควิดล็อตแรก196โครงการ 9.4หมื่นล. จัดครบทุกพรรค-ล็อตสองเฉพาะหน่วยงานรัฐ5.3หมื่นล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - ผ่านรอบแรกไปแล้วกับ 196 โครงการ ที่จะได้ใช้"เงินกู้สู้โควิด-19" ก่อนใครๆ ตามวงเงินที่ผ่านทีมงานกลั่นกรองฯ 94,069 ล้านบาท จากตัวเต็ม 4 แสนล้านบาท

เป็นรายชื่อโครงการที่เปิดเผย ภายหลังครม.มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ประกอบด้วย

แผนการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 51,328,681,524 บาท ใน 111 โครงการ แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 20,340,430,419 บาท ใน 83 โครงการ แผนงานกระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว 22,400,000,000 บาท ที่เห็นชอบโครงการไปนานแล้วใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ"เราเที่ยวด้วยกัน" 20,000 ล้านบาท กับ โครงการ "กําลังใจ" 2,400 ล้านบาท

โครงการที่ครม.อนุมัติในครั้งนี้ ใน 5 โครงการ วงเงิน 15,520.11 ล้านบาท ที่จัดให้แต่ละหน่วยงาน แบ่งไปดำเนินการทั่วประเทศ เดิมทั้ง 5 โครงการ ขอใช้เงินกู้ 23,997.17 ล้านบาท แต่ทีมกลั่นกรองฯ ตัดออกไป 8,477.07 บาท ทั้งนี้ ประกอบด้วย

"โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)ในกำกับของพรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นเจ้าภาพในวงเงิน 9,805,707,000 บาท มีเป้าหมายในประชาชน/เกษตรกร 4,009 ตำบล

เดิมโครงการนี้ ถูกเสนอของใช้เงินกู้ 14,315.83 ล้านบาท แต่ถูกตัดออกไป 4,510.12 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์

"มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ จําแนกกรอบวงเงินของโครงการให้กับหน่วยงานทั้ง 10 หน่วย ให้ชัดเจน และให้สป.กษ.เป็น หน่วยงานติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดําเนินงานในภาพรวม"

"โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" มี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในกำกับของ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย" เป็นเจ้าภาพ วงเงิน 4,787,916,000 บาท ลงให้ประชาชน/เกษตรกร 337 ตำบล 24,842 ครัวเรือน

เดิมโครงการนี้ ถูกเสนอของใช้เงินกู้ 7,183.34 ล้านบาท ถูกตัดออกไป 2,395.42 ล้านบาท

"โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)"มีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำกับ "รมว.เกษตรฯ" จากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเจ้าภาพ วงเงิน 169,885,000 บาท เพื่อเพิ่มการจ้างงาน และลดต้นทุนเกษตรกร ใน394 ศูนย์/อำเภอ

เดิมโครงการนี้ ถูกเสนอของใช้เงินกู้ 214.76 ล้านบาท ถูกตัดออกไป 71.87 ล้านบาท โดยทีมกลั่นกรอง เห็นควรให้ "กรมส่งเสริมการเกษตร" ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ประเภทของข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้ ครบถ้วนและครอบคลุม

"โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในกำกับของ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา จาก "พรรคภูมิใจไทย" เป็นเจ้าภาพ วงเงิน 15,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 500 คน ในพื้นที่ต้นแบบ 5 แห่ง "โครงการนี้ไม่ตัดลง แม้แค่บาทเดียว"

สุดท้าย "โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า" ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกำกับของรัฐมนตรีที่มาจาก"พรรคชาติไทยพัฒนา" จำนวน 741,588,000 บาท หวังช่วยประชาชนผู้ตกงาน 1,250 คน

เดิมโครงการนี้ ถูกเสนอของใช้เงินกู้ 2,241.23 ล้านบาท ถูกตัดออกไป 1,499.64 ล้านบาท

ทั้ง 5 โครงการนี้ ต่อไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะจัดทำประมาณการความต้องการใช้จ่าย "เป็นรายเดือน" เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ รวมถึงให้ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่งให้ สบน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงการคลังกำหนดภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

โดย คาดว่าเงินกู้ก้อนแรก 94,069 ล้านบาท จะผ่านตา คณะกรรมาธิการเงินกู้ ของสภาผู้แทนราษฎรไปด้วย

ทีนี้มาดู ตัวอย่างในส่วนของ"แผนการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก" ที่จะลงชุมชน จริงๆ 51,328,681,524 บาท ใน 111 โครงการ ซึ่งรัฐบาลเน้นการจ้างงาน เป็นหลัก

ตาม แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ว่าด้วย "เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้พึ่งพาตนเอง" เช่น พัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเล่ย์ ของศูนย์หม่อนไหมฯสระบุรี ,ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืนของปศุสัตว์สิงห์บุรี , ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปศุสัตว์พระนครศรีอยุธยา

ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ,โครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ตรัง ตามแผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ว่าด้วย "การสร้างงาน สร้างอาชีพ" ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ของปศุสัตว์ จ.พังงา , จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกพืชแบบผสมผสาน ของสถานพัฒนาที่ดิน จ.ยะลา

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพิ่มรายได้เร่งด่วนให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเกษตรอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท , วิถีชุมชนแม่ลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำแม่ลา ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกอุยร่วมกับปลานิลแบบครบวงจร ประมงสิงห์บุรี และสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

อบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. เพื่อฟื้นฟูภายหลังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี ยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมคราม 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสกลนคร 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 4. ศูนย์หม่อนไหมสกลนคร เสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครพนม

โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กรมป่าไม้ ,โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้า พืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นอำเภอสะบ้าย้อย โครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่ง สำนักงานเกษตร จ.สงขลา โครงการเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี่”สำนักงานประมง จ.กระบี่ โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า 50 สินค้า GI จ.พังงา สร้างคลังอาหารในชุมชน สำนักงานเกษตร จ.พังงา โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ (ทุเรียนสาลิกา มังคุดทิพย์พังงา) สำนักงานเกษตร จ.พังงา “สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด”สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ร้อยเอ็ด แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรสมัยใหม่ เช่น โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรมส่งเสริมการเกษตร ,โครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้าว ,โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนให้กับเกษตรกรและแรงงานคืนถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยี smart farm ผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ภาคตะวันออก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้าย จ.เลย (Cotton Valley Creation) สำนักงานอุตสาหกรรม จ.เลย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย ของปศุสัตว์ จ.เลย ,การผลิตอาหารโคเนื้อ TMR สำหรับโคขุนและโคขุนคุณภาพ ปศุสัตว์มุกดาหาร , ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์สู้ภัยโควิด ปศุสัตว์มุกดาหาร ,กินก็ได้ขายก็ดีเลี้ยงปลาดุกยุค โควิด - 19 ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพ/BCG เช่น โครงการขับเคลื่อน Agro Innopolis ในพื้นที่ภาคกลางเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนม สุกร ของเหลือทิ้งทางการเกษตร และขยะจากครัวเรือนเพื่อเป็นพลังงานในครัวเรือนและชุมชนเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน (Circular Economy) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม Biorefinery ชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมูลค่าสูงและส่งเสริมการคืนถิ่นของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ เช่น โครงการพื้นที่ต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 ของโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)โครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชน เชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับสมาพันธ์ SMEs ไทย จ.กาญจนบุรี

การฝึกอบรมราษฎร (ชาวเล) เกาะหลีเป๊ะ ม.7,8 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไลฟ์การ์ดเพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy "คิดถึงเชียงใหม่" ของ ม.เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ของพัฒนาที่ดินสุโขทัย

ทีมกลั่นกรองฯ ยังคาดว่า โครงการ "ล็อตที่สอง" ที่ผ่านการเห็นชอบเบื้องต้น และส่งให้หน่วยงานไปปรับปรุงแล้ว โดยจะเสนอ ครม.ต่อไป ในเร็ว ๆ นี้ รวมทั้งสิ้น 179 โครงการ วงเงิน 54,480 ล้านบาท เป็นโครงการเฉพาะจากส่วนราชการ"กระทรวง" 24 โครงการ วงเงินประมาณ 53,480 ล้านบาท และ โครงการจากส่วนจังหวัด155 โครงการ วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท.


กำลังโหลดความคิดเห็น...