xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.ชูโมเดลTEPE Online ลุยพัฒนาครู-บุคลากรศึกษา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 27 เขตพื้นที่การศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 3,000 คน โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธาน
นายการุณ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสพฐ.ได้ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่การเรียนรู้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามนโยบายปฎิรูปการศึกษาของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนมีระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้ตรงตามความความต้องการของผู้เรียน และมีทักษะการเรียนรู้ตามจุดเน้นของ สพฐ. และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ระบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ระบบการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างครบวงจร DLIT และ DLTV ที่ทำให้ครูไม่ต้องทิ้งชั้นเรียน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เรียน โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
"รูปแบบการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 มีลักษณะที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน ดังนั้นทักษะด้าน ICT จึงมีความสำคัญสำหรับครูในการพัฒนาสื่อการสอน ให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนในยุคดิจิทัล รวมถึงใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับนักเรียน" นายการุณ กล่าว
ทั้งนี้ โครงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเร่งดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การดำเนินงาน ตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมไปถึงการเน้นย้ำแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการผลักดันโครงการโรงเรียนประชารัฐ และโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตลอดจนการส่งเสริมการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสื่อออนไลน์ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น