xs
xsm
sm
md
lg

"สมบัติ"พลิกแซง"ปู่ชัย" นั่งปธ.ปฏิรูปการเมือง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เมื่อเวลา 09.30 น. วานนี้ (11 พ.ย.) ได้มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธาน สปช. คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 36 คน จากนั้นที่ประชุมได้มีมติรับรองรายชื่อสมาชิกสปช. ที่เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำ สปช.ทั้ง 18 คณะ ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภา ที่มีน.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธานสปช. คนที่ 2 ในฐานะประธานพิจารณาแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ นายบวรศักดิ์ ได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯทั้ง 18 คณะ แยกย้ายกันไปประชุมเพื่อเลือกตำแหน่ง ประธาน รองประธาน เลขาธิการ โฆษกฯ และตำแหน่งอื่นๆ พร้อมทั้งให้แต่ละคณะ เลือกตัวแทนคณะละ 1 คน เข้าเป็นคณะกรรมาธิการกิจการสปช. (วิป สปช.) ซึ่งวิปสปช. จะต้องมีจำนวนทั้งหมด 25 คน ดังนั้นนอกเหนือจากตัวแทนคณะละ 1 คนแล้ว ที่เหลือขอให้สมาชิกที่แสดงความจำนงต้องการเป็นวิปสปช. ให้ลงชื่อได้ โดยไม่จำกัดว่าเป็นคณะกรรมาธิการชุดใด โดยกรรมาธิการทั้ง 18 คณะ สามารถให้ทำหน้าที่ได้ทันที โดยไม้ต้องรอคนนอก นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้สมาชิกทำการคัดเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญทั้ง 5 ด้าน ตามข้อบังคับที่ 84 เพื่อให้ วิปสปช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นนายบวรศักดิ์ ได้สั่งพักการประชุม เพื่อให้สมาชิกไปดำเนินการเลือกตำแหน่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้น แล้วนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง ในเวลา 14.15 น.
ต่อมาการประชุมสปช. เริ่มขึ้นอีกครั้งในเวลา 14.10 น. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสปช. เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามข้อบังคับข้อ 83 ที่สัดส่วนมาจากประธานสปช. เป็นประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานสภาสปช. ซึ่งประธานสภาสปช. มอบหมาย คือน.ส.ทัศนา บุญทอง เป็นรองประธานคณะกมธ. และนายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นเลขาธิการคณะกมธ. และตัวแทนสมาชิก จากคณะกรรมาธิการทั้ง 18 คณะ เข้าเป็นสมาชิกกมธ.วิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ คือ พล.ท.ฐิติวัจน์ กำลังเอก สปช.ด้านการเมือง นางเบญจวรรณ สร่างนิทร สปช.ด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน นายวันชัย สอนศิริ สปช. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นายพงศ์โพยม วาศภูติ สปช. ด้านการปกครองท้องถิ่น นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร สปช. ด้านการศึกษา นายสมชัย ฤชุพันธ์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ สปช. ด้านเศรษฐกิจ นายอลงกรณ์ พลบุตร สปช.ด้านพลังงาน นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ สปช.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ สปช.ด้านสาธารณสุขฯ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สปช. ด้านสื่อสารมวลชน นายอำพล จินดาวัฒนะ สปช. ด้านสังคม นางพรรณี จารุสมบัติ สปช. ด้านอื่นๆ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป สปช.ด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม นายนิรันดร์ พันทรกิจ สปช. ด้านอื่นๆ พล.ร.อ. อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายเขมทัต สุคนธสิงห์ สปช. ด้านการศึกษา และ นายวิทยา กุลสมบูรณ์ สปช.ด้านสังคม เป็นตัวแทนจากคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
ต่อมานายเทียนฉาย ได้ให้สมาชิกฯ ลงคะแนนเลือก สมาชิกสปช. ที่แสดงความจำนงที่จะเป็นวิปสปช. ตามข้อบังคับข้อ 69 ซึ่งมีสมาชิก สปช. แจ้งความจำนง 10 คน โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับเลือก คือ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ สปช. ด้านอื่นๆ นายประสาร มฤคพิทักษ์ สปช.ด้านการเมือง นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ สปช.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางฑิฆัมพร กองสอน สปช. น่าน นายนิมิต สิทธิไตรย์ สปช. อุบลราชธานี นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล สปช. พระนครศรีอยุธยา น.ส.รสนา โตสิตระกูล สปช.ด้านพลังงาน และ นายคณิศร ขุริรัง สปช. หนอง บัวลำภู ทำให้คณะกรรมาธิการฯ ชุดดังกล่าว มีจำนวน 29 คน
** "สมบัติ"เบียด"ชัย"นั่งปธ.กมธ.
สำหรับรายชื่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 18 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีนายสมบัติ ธำรงค์ธัญญวงศ์ เป็นประธาน 2. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธาน 3. คณะกรรมาธิการปฏิรปค่านิยมศิลปะวัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา มีนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธาน 4. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา มีนายศักดิ์รินทร์ ภูมิรัตน เป็นประธาน 5. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มี พล.ท.เดช ปุญญบาล เป็นประธาน
6. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มี น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เป็นประธาน 7. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนายพารณ อัครเสนา ณ อยุธยา เป็นประธาน 8. คณะกรรมาธิการปฏิรูปป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี นายประมนต์ สุธีวงศ์ เป็นประธาน 9. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง มีนายสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน 10. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการท้องถิ่น มีนายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธาน
11. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เป็นประธาน 12. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มี นายทองฉัตร หงษ์ลดารมย์ เป็นประธาน 13. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ มีนายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นประธาน 14.คณะกรรมาธิการปฏิรูปสาธารณสุข มีนางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ เป็นประธาน 15. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายปราโมทย์ ไม้กลัด เป็นประธาน 16. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนายจุมพล รอดคำดี เป็นประธาน 17. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็กเยาวชน เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส นายอำพล จินดาวัฒนา เป็นประธาน และ 18. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มี นายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน
กำลังโหลดความคิดเห็น