xs
xsm
sm
md
lg

“ตระกูลชิดชอบ” เฮ! ขรก.รถไฟรอด“คดีเขากระโดง”ขาดอายุความ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ที่ผ่านมามีการพิจารณาข้อกล่าวหา พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ละเว้นไม่ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินบริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเรื่องนี้สืบเนื่องจากการร้องของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ถูกร้องคือ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กับพวก
โดยเฉพาะ โฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถูกร้องเรียนว่าออกเอกสารสิทธิโดยบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณเขากระโดง มีการตรวจสอบสารบบโฉนดที่ดิน และต่อมามีการซิ้อขายที่ดินกันเกิดขึ้นให้นายชัย ชิดชอบ และนางกรุณา ชิดชอบ
ต่อมาวันที่ 30 กันยายน 2548 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงกรมที่ดินขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน เลขที่ 3466 และ 8564 ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
จากการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆปรากฏว่าที่ดินทั้งสองแปลงนี้อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกประมาณ100 เมตรเท่านั้น ที่ดินดังกล่าวจึงตั้งอยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่สงวนหวงห้ามมิให้ออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็นที่กล่าวหารองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ว่าละเว้นไม่ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป เพราะได้มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว
สำหรับกรณีที่การไต่สวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 เป็นการออกในที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่สงวนหวงห้าม เป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1. นายสมัย โฮมภิรมย์ และนายวินัย สดแสงจันทร์ ผู้ทำการรังวัดพิสูจน์สอบสวน นายประหยัด เทอดไทย และนายพยิน ขยันสำรวจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ถึงแก่ความตายแล้ว ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้รับเรื่อง
2 นายกริช เกตุแก้ว และนายวรจันทร์ อินทรกฤษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เกษียณอายุราชการเมื่อปี 2530 และเมื่อก่อนปี 2520 ตามลำดับก่อนมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเป็นเวลาร่วม 20 ปี และ30 ปีตามลำดับ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยได้ ส่วนในทางอาญา คดีขาดอายุความแล้วก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้รับเรื่อง
3. นายชัย ชิดชอบ และ นายประพันธ์ สมานประธาน ผู้ขอออกโฉนดมีส่วนเกี่ยวข้อง ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานที่ดิน ดำเนินการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 โดยมิชอบนับแต่วันกระทำความผิดถึงวันที่พนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ เป็นเวลากว่า 30 ปีคดีขาดอายุความแล้ว ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้รับเรื่อง
สำหรับ นางกรุณา ชิดชอบ ซึ่งซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 8564 เมื่อปี 2540 ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบแต่อย่างใด ทั้งนี้ ให้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 และตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 99 รวมทั้งให้แจ้งการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น