xs
xsm
sm
md
lg

แนะ รบ.แถลงนโยบายเรื่ององค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รศ.ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์
นักวิชาการแนะรัฐบาลใหม่ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ  นำเรื่ององค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 61  บรรจุไว้ในคำแถลงนโยบาย ขอแรง สส.สว.อภิปรายให้รัฐบาลเข้าใจสาระและเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
 

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่รัฐบาลใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในนโยบายด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สุขภาพ และ ความมั่นคงของชีวิต แต่ไม่ปรากฏข้อความที่ระบุถึงการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในเรื่ององค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 61 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แต่อย่างใดทั้งที่มีการระบุถึงในนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยตลอดหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 61 ระบุให้มีการจัดตั้งให้เสร็จสิ้นหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลชุดแรกที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เสนอให้รัฐบาลบรรจุเรื่องการจัดตั้งองค์การอิสระ ไว้ในนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ รัฐบาลควรเร่งยืนยันกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ....ที่ผ่านการรับรองจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
 

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ กล่าวว่าจากการศึกษาคำแถลงของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อรัฐสภา ในวันอังคารที่ 23  ส.ค.2554 พบว่า มีการพูดถึงเรื่องการคุ้มครอง ผู้บริโภคอยู่ 5 ด้าน ในด้านเศรษฐกิจ   โครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาสุขภาพของประชาชน  ความมั่นคงของชีวิตและสังคม  และ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาคเอกชน โดยกล่าวถึงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   การส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ  และ การป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม  อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีการระบุถึงการเร่งรัดการผลักดันให้เกิดองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 61 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีการระบุถึงในนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนๆมาโดยตลอด หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 61 ระบุให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคให้เสร็จสิ้นหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลชุดแรกที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งหากนับเวลาจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก็เป็นเวลากว่า 4 ปีมาแล้ว

“ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญตามาตรา 61 รัฐบาลจึงควรปรับนโยบายโดยมีการระบุเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนขึ้น  นอกจากนี้ รัฐบาลควรเร่งยืนยันกฎหมายร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ....ที่ผ่านการรับรองจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา เพื่อไม่ให้กฎหมายดังกล่าวตกไปโดยเสียเวลาเปล่าเและเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ดำเนินการให้เสร็จในหนึ่งปีภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550” รศ.ดร.วิทยา กล่าว

อนึ่ง ส.ส. ส.ว.จำนวนมากของพรรครัฐบาลและฝ่ายค้าน ปัจจุบันได้เคยโหวตสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับบนี้มาแล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่จะทำให้กฎหมายนี้ล่าช้าออกไป แต่น่าจะช่วยกันทำความเข้าใจร่วมกับรัฐบาลถึงสาระและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึงกฎหมายนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น