xs
xsm
sm
md
lg

สดช. หารือ 9 หน่วยงานร่วมจัดทำ MOU การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หารือร่วมกับ 9 หน่วยงาน จัดทำความร่วมมือ MOU “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างอาชีพในชุมชน

วันนี้ (31 ม ค.) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานจัดทำความร่วมมือ MOU “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล” กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ตระหนักและให้ความสำคัญด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการผลักดันเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศที่ผลักดันเป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง และจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีก 1,722 แห่ง ภายในปี 2570 รวมทั้งการรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) จากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล ในการเป็นบุคลากรกลางเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัล โอกาสทางด้านดิจิทัล สิทธิสวัสดิการไปยังประชาชนในระดับพื้นที่ที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงและขาดความรู้ความเข้าใจ ให้นำไปสู่การช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

“ความร่วมมือ MOU ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ประเทศไทย) ครั้งนี้ เป็นการร่วมดำเนินการในการขยายผลการดำเนินการของอาสาสมัครดิจิทัล ในการปฏิบัติภารกิจด้านดิจิทัลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจากทรัพยากรที่มี เช่น หลักสูตรฝึกอบรม แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันอาสาสมัครดิจิทัล และเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลในระดับพื้นที่ โดยดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) และพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านดิจิทัลในกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เด็กและเยาวชน ลูกเสือไซเบอร์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้ของกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น”

นายภุชพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัลประจำหมู่บ้านหมู่บ้านละ 1 คน ในปี 2567 และสร้างความเข้มแข็งของ อสด. ให้สามารถขยายผลการดำเนินการในการช่วยเหลือไปยังประชาชนรวมไม่น้อยกว่า 300,000 คน (สัดส่วน อสด. 1 คน ช่วยเหลือ 4 คน) เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ Digital เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้สอดรับกับเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น