xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มแล้ว!! ประมูล 5G สุดคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (16 ก.พ. 2563) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700, 2600 MHz และ 26 GHz โดยมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) เข้าร่วมประมูล ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีทีเอ็น) ในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โดยเวลา 07.30 น. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เข้ารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนบริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. เป็นรายแรก นำโดย พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่, นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท, นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร, นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย, และนางสาวสมศรี สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

ถัดมา เวลา 07.35 น. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีทีเอ็น) ในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เข้าลงทะเบียนเป็นรายที่ 2 นำโดยนายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายมาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร, นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี, นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์, นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานภาครัฐ, นายพิชิต แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ และนางสาวพัชราภา อินทราพิเชฐ ฝ่ายกฎหมาย

เวลา 07.40 น. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าลงทะเบียนเป็นรายที่ 3 นำโดยนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร, นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร, นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร, นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม), นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม), นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน, นายวาที เปาทอง หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกฎหมาย, นายจิระชัย คุณากร หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านปฎิบัติการโครงข่าย, นายเชษฐา หมู่มิ่ง เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร และนางสาววีณา จ่างเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐกิจสัมพันธ์

เวลา 07.45 น. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าลงทะเบียนเป็นรายที่ 4 นำโดย นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท, นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน, นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย

เวลา 07.50 น. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เข้าลงทะเบียนเป็นรายที่ 5 นำโดยนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง, นายฮุย เวง ชอง กรรมการผู้อำนวยการ, นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป, นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน, นายอนันต์ เอกวงศ์วิริยะ หัวหน้าฝ่ายงานวางแผนระบบเครือข่ายและบริการ, นายสุเทพ เตมานุวัตร์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา, นายอุทัย เพ็ญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายงานกฎหมาย, นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินทัช และนายโนเปิล เวอร์เนอร์ ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย​ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนและรับบัตรประจำตัว โดยต้องฝากอุปกรณ์สื่อสารหรือสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องประมูลไว้กับเจ้าหน้าที่ และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการประมูลที่มาภายหลังเวลา 09.30 น. เข้าห้องประมูล

สำหรับขั้นตอนการประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จะเริ่มให้ผู้เข้าร่วมประมูลลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จากนั้นในเวลา 08.15 น. ผู้เข้าร่วมประมูลเตรียมตัวในจุดที่กำหนด ก่อนเริ่มพิธีเปิดในเวลา 08.20 น. โดยพล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) จะเป็นผู้จับฉลากรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลว่ารายใดจะได้ทำการจับฉลากเลือกเลขห้องประมูล และเลือกซองบรรจุ Username และรหัสผ่านตามลำดับ ก่อนเข้าห้องประมูลในเวลา 09.00 น.

ในเวลา 09.20 น. ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทำการ Log in เข้าระบบ ก่อนเริ่มการประมูลในคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เป็นลำดับแรกในเวลา 09.30 น. ตามด้วยคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz โดยในการประมูลรอบแรกของแต่ละย่านความถี่ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเสนอความต้องการชุดคลื่นความถี่ในย่านความถี่ที่ได้มีการวางหลักประกันไว้ หากไม่มีการเสนอความต้องการชุดคลื่นความถี่นั้นจะพ้นจากสถานะผู้เข้าร่วมการประมูล และถูกริบหลักประกันการประมูล


การประมูลคลื่น 5G เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. โดยคลื่นแรกที่นำมาประมูลก่อนคือ คลื่น 700 MHz จำนวน 3 ชุดๆละ 5 MHz รวม 15 MHz ราคาเริ่มต้น 8,792 ล้านบาท มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล 3 ราย คือ ทรู, เอไอเอส และ กสท โทรคมนาคม การประมูลรอบแรกมีการเสนอ 6 ชุดคลื่นความถี่ ยังเกินจำนวนคลื่นที่มีให้ 3 ชุด


รอบที่สอง เวลา 10.00 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่สาม เวลา 10.12 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่สี่ เวลา 10.15 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่ห้า วลา 10.20 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่หก วลา 10.30 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่เจ็ด วลา 10.35 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่แปด เวลา 10.41 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่เก้า เวลา 10.47 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่สิบ เวลา 10.53น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่สิบเอ็ด เวลา 11.00 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่สิบสอง เวลา 11.07 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่สิบสาม เวลา 11.13 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่สิบสี่่ เวลา 11.20 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่สิบห้า เวลา 11.25 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่สิบหก เวลา 11. 32 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่


รอบที่สิบเจ็ด เวลา 11. 37 น. เสนอความต้องการ 4 ชุดคลื่นความถี่
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...