xs
xsm
sm
md
lg

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการร่วมโครงการ Digital Court 2020

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรสาครมุ่งสู่ Digital Court 2020 เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ 61-64

วันนี้ (16 ส.ค.) นางชมพูนุท สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ เดอะ ริชชี่ ฟิลด์ รีสอร์ท บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยโครงการนี้จัดให้ดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 และนโยบายประธานศาลฎีกาซึ่งได้กำหนดกรอบทิศทางบริหารงานศาลยุติธรรม โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการบริหารและจัดการคดี และเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วยิ่งขึ้น ง่ายขึ้น ตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์และการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ส่งผลให้ศาลยุติธรรมต้องปรับวิธีคิดและวิธีการทำงาน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาขับเคลื่อนให้ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมเปลี่ยนผ่านเป็น Digital Court 2020 อันเป็นมาตรฐานสากลอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านความปลอดภัย โปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถส่งมอบบริการและการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ให้เข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการพัฒนาสมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...