xs
xsm
sm
md
lg

'ศุกชัย' เปิด 5 ภารกิจ สภาดิจิทัล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประธานสภาดิจิทัล คนแรก เผยภารกิจเร่งด่วน 5 เรื่อง สร้างการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์สมบูรณ์แบบ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภารกิจเร่งด่วน 5 เรื่องที่สภาดิจิทัลจะเร่งทำเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์คือ 1.การช่วยสร้างมาตรฐานและตัววัดใหม่ให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัล2.การบูรณาการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่าน

3.การสร้างบุคลากร การสร้างทักษะใหม่และการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้คนในระบบอุตสาหกรรม การช่วยสร้างทัศนคติที่ให้บุคลากรรุ่นใหม่ในการปรับตัว 4.การสนับสุนให้อุตสาหกรรมเกิดความตื่นรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล และ5.การพัฒนาสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลฮับ เป็นศูนย์กลางที่สนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันทำให้ประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันในระดับโลกได้

ดังนั้น เพื่อให้ถึงตามภารกิจที่สภาดิจิทัลกำหนดไว้ จะต้องมีแนวทางที่ต้องดำเนินการคือ การปรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลใหม่ ,การเปิดทางให้เกิดการลงทุนให้เพียงพอสำหรับธุรกิจ สร้างความมั่นใจและความไว้วางใจ, สร้างนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา,สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

'ทักษะด้านข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ องค์กรธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน องค์กรยุคใหม่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความความแม่นยำ ลดความผิดพลาด ลดต้นทุน โจทย์ของธุรกิจในวันนี้คือการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่มีความคิดที่ต้องปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนก่อน เปลี่ยนให้เร็ว โดยพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ผ่านมาคือจุดเริ่มต้นของความล้มเหลว'


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...