xs
xsm
sm
md
lg

เปิดรับคำร้องเหยื่อคดี “แชร์น้าหลุยส์ร่างทรง” หลัง ปปง.มีมติยึดทรัพย์คืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ปปง.เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย คดี แชร์น้าหลุยส์ร่างทรง ถึง 11 ก.พ. 63 หลังที่ประชุมมีมติให้อายัดทรัพย์สิน เพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย

วันนี้ (14 ม.ค.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายคดี นางพันธุ์ทิพา นัยยทิพย์ กับพวก หรือแชร์น้าหลุยส์ร่างทรง มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมติ ซึ่งทางสำนักงาน ปปง.ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหายทางช่องทาง ดังนี้

พล.ต.ต.ปรีชากล่าวอีกว่า 1. ยื่นด้วยตนเอง ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ปปง.เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และ 2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง.เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า (ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายนางพันธุ์ทิพา นัยยทิพย์ กับพวก) ส่วนกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวต่อว่า ส่วนกำหนดการยื่นคำร้องตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ก.พ. 63 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.) เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง เพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือทาง QR Code หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน ปปง.1710
กำลังโหลดความคิดเห็น...