xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดีแม่มณีผ่านคิวอาร์โค้ด

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีแม่มณี ผ่านคิวอาร์โค้ด วันที่ 13 ม.ค. - 11 ก.พ.63

วันนี้ (13 ม.ค.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2562 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายคดี น.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช กับพวก (แชร์แม่มณี) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมติ ซึ่งทางสำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถกรอกข้อมูลและยื่นคำร้องฯ ผ่านระบบ QR Code ด้านล่างนี้

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวอีกว่า ผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูล พร้อมนัดหมานวันเวลาเพื่อให้ถ้อยคำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย 2.สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา 3.ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) 4.สำเนาเอกสารการลงทุน แสดงถึงความเสียหาย และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน 5.สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร 6.สำเนาเอกสารการลงทุนผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ หรืออื่นๆ 7.สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี) 8.สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือเอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวต่อว่า โดยยื่นเอกสารได้ทางช่องทางดังนี้ 1.ยื่นด้วยตนเอง ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และ 2.ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย น.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช กับพวก) ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องกำหนดยื่นคำร้องฯ วันที่ 13 ม.ค. ถึงวันที่ 11 ก.พ.63 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.) เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง

"กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) นอกจากนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710"


กำลังโหลดความคิดเห็น...