xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.ขีดเส้นผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดี"Nice Review"ถึง ม.ค.63

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR online - ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย คดี "น.ส.วาณี วีรศักดิ์ธารา - Nice Review" เพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ได้ถึง 23 ม.ค.63

วันนี้ (26 ธ.ค.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2562 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายคดี น.ส.วาณี วีรศักดิ์ธารา กับพวก และ รายคดี บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก (Nice Review) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมติ นั้น

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวอีกว่า สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหายทางช่องทางดังนี้ 1.ยื่นด้วยตนเอง ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และ 2.ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย น.ส.วาณี วีรศักดิ์ธารา กับพวก” หรือ “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก)

"กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด (ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)"

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวต่อว่า ส่วนกำหนดยื่นคำร้องตามระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ 1.รายคดี น.ส.วาณี วีรศักดิ์ธารา กับพวก ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ม.ค.2563 และ 2.รายคดี บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ม.ค.2563 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710


กำลังโหลดความคิดเห็น...