xs
xsm
sm
md
lg

ปปง. เปิดรับคำร้องผู้เสียหายคดีแชร์ "Forex 3D"ผ่านคิวอาร์โค้ดถึง 21 ม.ค.

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR online - ปปง. เปิดรับคำร้องผู้เสียหายคดีแชร์ "Forex 3D" เพื่อให้ถ้อยคำแก่พนักงานผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายถึงวันที่ 21 ม.ค.63

วันนี้ (24 ธ.ค.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2562 ให้ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก คดีแชร์ Forex 3D มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถกรอกข้อมูลและยื่นคำร้องฯ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)โดยผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูล พร้อมนัดหมายวันเวลาเพื่อให้ถ้อยคำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบดังกล่าว พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา หลักฐานที่แสดงถึงการลงทุน สลิปการรับโอน เงิน รายการเดินบัญชีธนาคารหรือสเตทเม้นท์ (Statement) ตัวจริงที่ได้รับการรับรองจากธนาคาร หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหายหรือยื่นเอกสารทางช่องทางดังนี้ 1.ยื่นด้วยตนเอง ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และ 2.ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยลงเว็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีราย นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก”)กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจและเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด (ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

กำหนดยื่นคำร้องตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ม.ค.2563 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถกรอกข้อมูลและยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710


กำลังโหลดความคิดเห็น...