xs
xsm
sm
md
lg

ย้ำอีกรอบ! ปปง.ให้ผู้เสียหายคดี “แชร์แม่มณี” รีบยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ถึงวันที่ 11 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ปปง.เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายถึง 11 ก.พ. 63 ยื่นคำร้องฯ พร้อมนัดหมายวันเวลาเพื่อให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแนบเอกสารประกอบ

วันนี้ (21 ม.ค.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ปปง.ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี น.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช กับพวก หรือแชร์แม่มณี ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. - 11 ก.พ. 2563 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.) ในการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว ผู้เสียหายสามารถกรอกข้อมูลและยื่นคำร้องฯ พร้อมนัดหมายวันเวลาเพื่อให้ถ้อยคำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

พล.ต.ต.ปรีชากล่าวอีกว่า 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย 2. สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา 3. ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) 4. สำเนาเอกสารการลงทุน แสดงถึงความเสียหาย และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน 5. สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร 6. สำเนาเอกสารการลงทุนผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ หรืออื่นๆ 7. สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี) 8. สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือเอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หรือยื่นเอกสารได้ช่องทาง ดังนี้ 1) ยื่นด้วยตนเอง ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และ 2) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง.เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย นางสาววันทนีย์ ทิพย์ประเวช กับพวก”)

พล.ต.ต.ปรีชากล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง สำหรับกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

“สำนักงาน ปปง.จึงขอย้ำให้ผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าวรีบมายื่นคำร้องฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทร.สอบถามได้ที่สายด่วน ปปง.1710”


กำลังโหลดความคิดเห็น...