xs
xsm
sm
md
lg

รพ.ตำรวจ รณรงค์ยุติเอดส์ ตั้งเป้าลดการติดเชื้อ เอชไอวี ปีละไม่เกิน 1 พันราย

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR online - โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่ง ทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ ตั้งเป้า ลดการติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่ให้ได้ปีละไม่เกิน 1 พันราย

วันนี้( 27 พ.ย. )เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม โครงการ "World AIDS Day getting to ZERO รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ กับ โรงพยาบาลตำรวจ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่ง ทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) .

พล.ต.ต.หญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ประธานคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า เนื่องด้วยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531เป็นต้นมา คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจจึงถือโอกาสวันเอดส์โลก จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติปัญหาเอดส์ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการของโรงพยาบาลตำรวจ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความรู้เรื่องโรคเอดส์และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” หรือ “Communities Make The Difference” กล่าวคือ องค์กรชุมชนที่ทำงานด้านเอดส์มีบทบาทสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ การร่วมมือร่วมใจกันจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องการป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเพื่อไปสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573

พล.ต.ต.หญิง พันวดี กล่าวว่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาเอดส์ของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยมอบหมายนโยบายและจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ตามกรอบของยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์เพื่อช่วยดูแลภาวะสุขภาพของกำลังพล ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยกันยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยให้ได้ภายในปีพศ 2573

"คณะกรรมการเอดส์ชาติ ได้ตั้งเป้าหมายหลักไว้ 3 ประการ คือภายใน 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะสามารถ ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลง มากกว่าร้อยละ 90 การจัดงานในวันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการที่จะได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต"พล.ต.ต.หญิง พันวดี กล่าว

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ การบรรยายในหัวข้อ Update AIDs และการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดย พ.ต.ท.จิรายุ วิสูตรานุกูล นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ การเดินรณรงค์แสดงพลังของบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย การแสดงของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ และแจกถุงยางอนามัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนทางเดินและบนสกายวอล์กซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น