xs
xsm
sm
md
lg

สนค.อบรมแนะนำการใช้งาน “คิดค้า.com” ช่วยผู้ประกอบการนำข้อมูลใช้วางแผนทำธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สนค.อบรมการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ให้แก่ผู้ประกอบการ 150 คน จาก 45 สมาคมการค้า แนะนำวิธีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์การค้ารายธุรกิจ ตลาดที่น่าสนใจ โอกาสและความเสี่ยง เพื่อใช้วางแผนการทำธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ล่าสุดสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้ 4 หัวข้อ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระดับจังหวัด สินค้าเกษตร และธุรกิจบริการ และยังมีบทวิเคราะห์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อีก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สนค. ได้จัดอบรมแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า .com เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ ใช้ข้อมูลการค้ารอบด้าน สามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของประเทศได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งข้อมูลสถานการณ์การค้ารายสาขาธุรกิจ และตลาดคู่ค้าที่สนใจ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประเมินโอกาสและความเสี่ยง รวมถึงวางแผนการทำธุรกิจ มุ่งหวังช่วยยกระดับการค้าส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ผลักดันให้เกิดการขยายมูลค่าการค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน จาก 45 สมาคมการค้า เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจสาขาต่างๆ เป็นต้น

สำหรับผลการจัดอบรม พบว่าผู้ประกอบการให้ความสนใจและให้ความเห็นว่าเว็บไซต์คิดค้า ระบบ Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูลการค้าที่ สนค.พัฒนาและให้บริการเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และมีความประสงค์จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Dashboard ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่สามารถติดตามข้อมูลการส่งออกของไทยและโอกาสการส่งออกของสินค้าหรือตลาดสำคัญที่ผู้ประกอบการสนใจ รวมทั้ง Dashboard ข้อมูลการค้าเชิงลึกด้านสินค้าเกษตรและหัวข้ออื่นๆ ก็เป็นประโยชน์ตามการใช้งานของผู้ประกอบการแต่ละธุรกิจ

เว็บไซต์ คิดค้า .com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อมโยงข้อมูลหลายมิติในลักษณะบูรณาการเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์การค้าของไทย เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันได้เผยแพร่ข้อมูลการค้าเชิงลึกแล้ว 4 หัวข้อ ได้แก่

1. ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ (Global Demand Dashboard) จะแสดงข้อมูลสถานการณ์การส่งออก-นำเข้าสินค้าและตลาดสำคัญของไทย รวมถึงแนวโน้มความต้องการสินค้าไทยในตลาดโลก และสถานการณ์คู่ค้า-คู่แข่ง เพื่อนำไปสู่การชี้เป้าโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยในตลาดโลก

2. ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจระดับจังหวัด (Province Dashboard) ที่นำเสนอข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงข้อมูลศักยภาพการค้าที่โดดเด่นสถานการณ์การค้ารายจังหวัด เช่น ข้อมูลการค้าชายแดนเจาะลึกรายสินค้าหรือรายด่าน ข้อมูลการค้าสินค้า OTOP และข้อมูลอัตลักษณ์สินค้าเกษตร เป็นต้น

3. ข้อมูลเชิงลึกด้านสินค้าเกษตร (Agriculture Dashboard) ซึ่งนำเสนอข้อมูลด้านการผลิตสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการส่งออกสินค้าเกษตร เพื่อติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์หาโอกาสการค้าของไทย

4. ข้อมูลเชิงลึกในด้านธุรกิจบริการ (Services Dashboard) เช่น ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Logistics Dashboard) และธุรกิจบริการสุขภาพ (Wellness Dashboard) ซึ่งนำเสนอข้อมูลภาวะธุรกิจในปัจจุบันรวมทั้งโอกาสการขยายการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสม

นอกจาก Dashboard ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าหัวข้อต่างๆ ข้างต้นแล้ว เว็บไซต์คิดค้า ยังมีบทวิเคราะห์และข่าวสารการค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในมุมมองต่างๆ ที่หลากหลายได้ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่นำเสนอไปใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ที่ท่านสะดวกได้ด้วย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ใช้ข้อมูลการค้ารอบด้าน ทั้งนี้ สามารถรับชมคลิปการอบรมแนะนำการใช้งานย้อนหลัง และให้ความเห็นหรือสอบถามการใช้งานเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ คิดค้า .com


กำลังโหลดความคิดเห็น