xs
xsm
sm
md
lg

GC จับมือ อบต.ลำเหย เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลต้นแบบแห่งแรก สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์GC จับมือองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เปิดศูนย์บริหาร และจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นการขยายผลจากโครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร (Community Waste Model) จากพื้นที่จังหวัดระยองมาสู่จังหวัดนครปฐม โดยนำระบบ “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” เข้ามาช่วยจัดการพลาสติกใช้แล้วทั้งขวดชนิดใส หรือขวดน้ำดื่ม (PET Bottle) และขวดชนิดขุ่น (HDPE Bottle) ตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิลอย่างครบวงจร เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี จนถึงการจัดการด้านการขายให้กับโรงงานเอ็นวิคโค (ENVICCO) ภายในงานนี้ มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายมงคล โสภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จังหวัดนครปฐม


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯ เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม ตอบรับกับนโยบายของประเทศในการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังมีมาตรการในการขับเคลื่อน BCG โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการขยะชุมชนอีกด้วย


นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในนามของจังหวัดนครปฐม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน


นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร หรือ Community Waste Model เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะกับทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงขยะพลาสติกหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)


วันนี้ GC ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย พัฒนาศูนย์บริหารและจัดการขยะ รีไซเคิลฯ เพื่อสร้างศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลให้เป็นต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม โดยมุ่งหวังให้ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย GC ได้นำระบบ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมตลอด Supply chain ด้วย Application YOUเทิร์น ตั้งแต่การจัดเก็บบันทึก การจัดทำบัญชี จัดทำ Stock จนถึงการจัดการด้านการขายให้แก่โรงงาน ENVICCO เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น GC ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องอัดก้อนขยะ เครื่องมือในการขนย้าย รวมทั้งสนับสนุน Smart ซาเล้ง หรือ EV ซาเล้ง สำหรับใช้ในการขนส่งขยะในชุมชน พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการขยะของสามพรานโมเดล เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะได้อย่างครบกระบวนการ


นายมงคล โสภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การดำเนินงานพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิลฯ แห่งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จาก สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGC บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจากการจัดการขยะไม่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการจัดการขยะจากธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนสู่ศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ที่สามารถคัดแยกและจัดเตรียมพลาสติกรีไซเคิลจำหน่ายให้แก่โรงงานโดยตรง เป็นการเพิ่มรายได้และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งในการคัดแยกและการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี และขยายผลต่อยอดความรู้สู่ชุมชนข้างเคียงและในวงกว้างทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


ศูนย์บริหาร และจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยปริมาณขยะพลาสติกที่คาดว่าจะสามารถรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากถึง 60 ตัน/ปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 61,860 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้มากถึง 687 ต้น

#อบต.ลำเหย #GC #เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข
กำลังโหลดความคิดเห็น