xs
xsm
sm
md
lg

เซ็นทรัล รีเทล ติดอันดับ หุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน​ สะท้อนความสำเร็จต้นแบบค้าปลีกอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 19 ตุลาคม 2565 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร สร้างความยั่งยืนทางธุรกิจค้าปลีกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมทุกมิติ โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันองค์กรเป็น “Green & Sustainable Retail” องค์กรแรกของไทยอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้กลยุทธ์ CRC ReNEW ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม และตลอดการดำเนินงานของเซ็นทรัล รีเทล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้รับการยอมรับและสะท้อนความสำเร็จขององค์กรผ่านการได้รับคัดเลือกติดอันดับในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเซ็นทรัล รีเทล จะเดินหน้าสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ โดยเป้าหมายระยะสั้นภายในปี 2573 จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ได้ 30%, ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน 5,400 ล้านบาทต่อปี, ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 100% และการบริหารจัดการขยะและลดปริมาณขยะอาหารให้ได้ 30% รวมถึงมีเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้ภายในปี 2593 ในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้ได้ ทั้งนี้พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์ที่ดีในเชิงบวก และปลูกฝังแนวคิด วัฒนธรรมของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจ มีเป้าหมายเดียวกัน และลงมือทำให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว และตอกย้ำการเป็นองค์กรค้าปลีกต้นแบบด้านความยั่งยืนของเซ็นทรัล รีเทล อย่างแท้จริง

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างจริงจังของเซ็นทรัล รีเทล ตามกลยุทธ์ CRC ReNEW ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ Reduce Greenhouse Gases ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยการนำนวัตกรรมพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้ ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม Navigate Society Wellbeing สร้างสังคมให้น่าอยู่ การมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมพร้อมสนับสนุนความหลากหลายในสังคม Eco-friendly Packaging ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุรีไซเคิล วัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุคงทน แทนการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง Waste Management การจัดการขยะมูลฝอย มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการก่อมลพิษรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานองค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

p
กำลังโหลดความคิดเห็น