xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.รับรอง 2 แอปฯ "โรบินฮู้ดและแกร็บ" บริการแท็กซี่-จยย. ยันคุมเข้มเงื่อนไขมาตรฐานรถและคนขับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขบ.รับรองแอปฯ โรบินฮู้ด (Robinhood) และแกร็บ (Grab)ให้บริการแท็กซี่และจักรยานยนต์โดยสาร หลังรับรองแอปฯ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service), บอนกุ (Bonku), เอเชีย แค็บ (Asia Cab) ทำให้มีแอปฯ เรียกรถผ่านการรับรองแล้ว 5 ราย ย้ำมาตรฐานรถและคนขับต้องเป็นไปตามเงื่อนไข กฎกระทรวง

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งความคืบหน้าการให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน โดยตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจำนวน 3 ราย ได้แก่ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service), บอนกุ (Bonku), เอเชีย แค็บ (Asia Cab) และล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด (Robinhood) และแกร็บ (Grab) เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (Bank Guarantee) ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ความเสียหายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารตามที่กำหนด และต้องจัดทำแผนจัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาภายใน 15 วัน โดยในแผนจะต้องกำหนดกรอบระยะเวลาการเร่งรัดนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาดำเนินการเปลี่ยนประเภทรถเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการโดยรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถออนไลน์รองรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ โดยเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ในหัวข้อ “อบรมขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ” หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ให้จองคิวผ่าน DLT Smart Queue เพื่อยื่นคำขอ ทดสอบสมรรถภาพ และทดสอบข้อเขียน ณ สำนักงานขนส่ง และจะได้รับหนังสือสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อนำไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และใช้เป็นหลักฐานในการต่อภาษีประจำปีรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรอบภาษีต่อไปด้วย

จึงขอให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้ที่มีความต้องการเข้าสู่ระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย


สำหรับแอปพลิเคชันที่มีการให้บริการรถจักรยานยนต์ในการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยรถที่ให้บริการในระบบจะต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด (วิน) หรือจักรยานยนต์สาธารณะที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จัดเก็บอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินกว่าอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด และควบคุมให้มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 คนต่อ 1 คัน การรับคนโดยสารต้องเป็นการเรียกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ห้ามรับคนโดยสารโดยการโบกเรียก ยกเว้นแต่กรณีที่เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด จะสามารถให้บริการได้ทั้งสองรูปแบบทั้งรับผู้โดยสารจากสถานที่ตั้งวิน หรือผ่านระบบแอปพลิเคชัน ไม่ให้จอดรอรับงานบนทางสาธารณะที่ไปกีดขวางการจราจร หรือบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือบริเวณที่สร้างความรำคาญหรือความเดือดร้อนต่อผู้อื่น และผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องเร่งรัดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ต้องการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนประเภทรถเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็ว โดยจะต้องรวมอยู่ในแผนที่จัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกภายใน 15 วันด้วย

นอกจากนี้ หากพบการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติที่กำหนด ผู้ให้บริการระบบจะต้องทำการลงโทษตามที่ได้แจ้งกรมการขนส่งทางบกไว้อย่างเคร่งครัด และหากเป็นการกระทำผิดกฎหมายผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรวบรวมหลักฐานจัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป ซึ่งหากทราบว่ามีการปกปิดข้อมูลหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนต่อไป

กรมการขนส่งฯ ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจนโดยละเอียด ในอัตราที่เป็นธรรมภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ มีประกันครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ กำหนด รองรับการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พบผู้ขับรถกิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนด ใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียว สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน “1584” ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น