xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.เปิดอบรมใบขับขี่ออนไลน์สำหรับรถสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ไม่เสียเวลาเดินทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งทางบกเปิดให้อบรมออนไลน์สำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพิ่มความสะดวก ประหยัดเวลา

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากการที่ระบบขนส่งสาธารณะเป็นกลไกสำคัญในการให้บริการประชาชน กรมการขนส่งทางบกมีความมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับให้การบริการระบบการขนส่งสาธารณะ โดยผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งจิตสำนึกในการให้บริการมีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพ กรมการขนส่งทางบกจึงสนับสนุนการประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ โดยเพิ่มช่องทางสำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะให้สามารถเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมไปถึงการอบรมหลักสูตรการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรมออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยเพิ่มทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เนื้อหาอบรมประกอบไปด้วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการเดินรถ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับรถสาธารณะ และการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งหลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้ระยะเวลาอบรม 4 ชั่วโมง และหลักสูตรการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

โดยผู้ประสงค์จะอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือหลักสูตรการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เมื่อเข้าเว็บไซต์ ให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นให้เลือกเมนู “อบรมขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ/บัตรประจำตัวคนขับรถ” แล้วเลือกชนิดใบอนุญาตขับรถและกรอกข้อมูล ระบบจะเลือกหลักสูตรให้ตามชนิดใบอนุญาตขับรถที่ท่านมี หลังจากเรียนรู้ผ่านวิดีโอ การอบรมครบตามเวลาและตอบคำถามระหว่างบทเรียนครบตามเงื่อนไขแล้ว ระบบจะให้สิทธิรับหลักฐานผ่านการอบรม ผลการอบรมมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผ่านการอบรม
หลังจากนั้นสามารถจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือจองคิวผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/dlt-Smartqueue เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาคทฤษฎี (e-Exam) ทดสอบขับรถ ณ สำนักงานขนส่ง และขอเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากร ก่อนเจ้าหน้าที่นัดหมายจัดทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะ/บัตรประจำตัวคนขับรถ ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น