xs
xsm
sm
md
lg

รีบเลยป้ายทะเบียนซีด!ขบ.เคลือบสีใหม่ฟรี หมวด 3 กก-4 กฆ ถึง สิ้นปี65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งทางบกเปิดให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมวด 3 กก-4 กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัด ที่ซีดจางมาเคลือบสีใหม่ ฟรี!!! จนถึงวันที่ ‪29 ธ.ค. 2565‬

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถยนต์นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่สีตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง มาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ายังมีเจ้าของรถอีกหลายรายไม่สามารถมาดำเนินการได้ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โควิด-19 กรมการขนส่งทางบกจึงขยายระยะเวลาให้บริการเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนฟรีเพิ่มเติมจนถึงวันที่ ‪29 ธันวาคม 2565‬ เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิให้แก่เจ้าของรถ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ออกหนังสือแจ้งให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้ดำเนินการควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทาง นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือไปยังสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ร่วมเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ยังไม่มาดำเนินการทราบอีกด้วย

ในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลงแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ยังไม่มาดำเนินการ เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีภายในวันที่ ‪29 ธันวาคม 2565‬ ในวันและเวลาราชการ สามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนสีหลุดลอกง่าย ซีดจาง ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือ https://bit.ly/3Fjon3B โดยแผ่นป้ายทะเบียนที่ตรงกับเงื่อนไข จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเคลือบสีใหม่

สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวเจ้าของรถ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี สำหรับเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ แล้วนำแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมหลักฐานมาติดต่อได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบกโดยตรง ซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที

หรือยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ สำหรับกรณีดังกล่าวเจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้

ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ ต้องผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้น และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ เจาะรู เป็นต้น

ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนที่ชำรุดเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น สีหลุดลอกมาจากการใช้งาน การขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี เป็นต้น สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้ โดยมีค่าคำขอ 5 บาท และค่าแผ่นป้ายทะเบียน แผ่นละ 100 บาท สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วน 1584


กำลังโหลดความคิดเห็น