xs
xsm
sm
md
lg

พช.พังงาขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวศริญญา ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (พช.) รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายนายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์จิตอาสา หมู่ที่ 3 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สร้างพลังชุมชนของผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต "หนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 25 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย

1) บรรยายพิเศษ "บทบาทของผู้นำฯ ในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

2) วิเคราะห์ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน "เหลียวหลัง แลหน้า ท้าทาย อนาคต ศูนย์ผู้นำฯ" /วิเคราะห์ศักยภาพในการรับรองวิกฤตทางด้านอาหาร

3) ประกาศเจตนารมณ์เราทำความดีด้วยหัวใจ

4) กิจกรรมเอามื้อสามัคคี "การพัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน" เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ วิทยากรประจำศูนย์ฯ

5) การจัดทำแผนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

6) แลกเปลี่ยน/นำเสนอแผนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร


กำลังโหลดความคิดเห็น