xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจ พช.ลงพื้นที่นครพนม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมด้วย นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม นางพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอเมืองนครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

โดยมีประเด็นการตรวจติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

5. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

7. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานและได้เน้นย้ำให้ดำเนินตามระเบียบกฎหมาย และแนวทางอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมอบเงินทุนประกอบอาชีพ ครัวเรือนละ 500 บาท ถุงยังชีพ น้ำดื่ม และพันธุ์พืชผักสวนครัว พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ครัวเรือนยากจนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น